Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Onderdelen - Märklin 40503 Handbuch

Ic steuerwagen

Werbung

Inhaltsverzeichnis
De garantieaanspraak vervalt:
• Bij door slijtage veroorzaakte storingen resp. bij gebrui-
kelijke slijtage van slijtonderdelen.
• Wanneer inbouw van bepaalde elektronicacomponenten
in strijd met de specificaties van de fabrikant door niet
daartoe geautoriseerde personen werd uitgevoerd.
• Bij gebruik dat afwijkt van het door de fabrikant aangege-
ven gebruiksdoel.
• Wanneer de in de gebruikshandleiding staande instruc-
ties van de fabrikant niet werden opgevolgd.
• Elke aanspraak op garantie, vrijwaring of vervanging
wordt uitgesloten als in Märklin-producten delen van
andere fabrikanten, die niet door Märklin zijn vrijgeven,
ingebouwd worden en daardoor defecten dan wel
schade veroorzaken. Hetzelfde geldt voor ombouwwerk-
zaamheden die niet door Märklin of in de door Märklin
geautoriseerde werkplaatsen zijn uitgevoerd. Als regel
geldt, ten gunste van Märklin, de weerlegbare veronder-
stelling dat de oorzaak van het defect of de schade de
bovengenoemde vreemde delen resp. de ombouwwerk-
zaamheden zijn.
De garantietermijn wordt door reparatie of vervangende
levering niet verlengd. Garantieaanspraken kunnen ofwel
bij uw dealer of via inzending van het gereclameerde on-
derdeel, tezamen met het garantiebewijs of de aankoopkwi-
tantie en een beschrijving van de klacht, rechtstreeks bij de
firma Märklin worden ingediend. Ongefrankeerde garantie-
reclamaties kunnen niet in behandeling worden genomen.
Het adres luidt:
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Straße 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
 +49 7161 608 222
E-Mail: service@maerklin.de
Internet: www.maerklin.com
9. Inbouw binnenverlichting
zie pagina 31

10. Onderdelen

Verlichtingseenheid
Draaistel 1
Draaistel 2
Schijnwerper
Contacthouder
Contactveer
Bladveer
Wielas (wisselstroom)
Wielas (gelijkstroom)
Buffer
Overgang
Schakelveer
Afstandsplaat
Print wisselende verlichting
E203 441
E223 834
E223 837
E196 802
E574 058
E310 880
E210 240
E700 150
E700 580
E196 803
E701 370
7 194
E322 220
E203 882
17

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis