Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PMNF 1350 C3 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
WALL CHASER PMNF 1350 C3
MURRILLEFRÆSER
SLEUVENFREES
Oversættelse af den originale driftsvejledning
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
MAUERNUTFRÄSE
Originalbetriebsanleitung
IAN 291805

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PMNF 1350 C3

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PMNF 1350 C3

 • Seite 1 WALL CHASER PMNF 1350 C3 MURRILLEFRÆSER SLEUVENFREES Oversættelse af den originale driftsvejledning Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing MAUERNUTFRÄSE Originalbetriebsanleitung IAN 291805...
 • Seite 2 Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Inhold Introduktion Introduktion ......... 4 Hjertelig tillykke med købet af dit nye ap- Anvendelse ........4 parat. Generel beskrivelse ..... 5 Du har besluttet dig for et produkt af hø- Leveringsomfang ......5 jeste kvalitet. Dette apparats kvalitet blev Funktionsbeskrivelse ......5 kontrolleret under produktionen og det blev Oversigt ..........5 underkastet en slutkontrol.
 • Seite 5: Generel Beskrivelse

  Udsugningsadapter (formonteret) 21 Flange Reduktionsstykke til udsugning Tekniske data Tapnøgle Håndmejsel Murrillefræseren PMNF 1350 C3: Betjeningsvejledning Nominel spænding .. 220 - 230 V~, 50 Hz Funktionsbeskrivelse Effektforbrug ......1350 W Tomgangshastighed (n) ....9000 min Med to parallelt løbende diamantskæ- Mål på skære-/skrubskiverne reskiver fræser murrillefræseren to riller i...
 • Seite 6: Sikkerhedsinformationer

  Sikkerhedsinformationer Skæreskive (fra levering): Tomgangshastighed n ........max.12250 min OBS! Ved brug af el-værktøjer skal Skivehastighed ....max. 80 m/s* man til beskyttelse mod elektrisk Skivehastighed ....Ø 125 mm stød, kvæstelses- og brandfare være Boring ......Ø 22,23 mm opmærksom på...
 • Seite 7: Generelle Sikkerhedsinformationer For El-Værktøjer

  Yderligere symboler på Opbevar alle sikkerhedsinformati- Skæreskive: oner og anvisninger. Brug ikke defekte skiver Det i sikkerhedsinformationerne anvendte udtryk “el-værktøj” vedrører netdrevne Billedtegn i vejledningen: el-værktøjer (med forsyningskabel) og ak- ku-drevne el-værktøjer (uden forsyningska- Faretegn med angivelser til bel). forebyggelse af person- eller materiel skade.
 • Seite 8 • Brug ikke ledningen til formål, den ikke med fingeren på afbryderen og sørg for, er beregnet til, ved f.eks. at bære el-værk- at maskinen ikke er tændt når den sluttes tøjet i ledningen, hænge den op i lednin- til nettet, fordi dette kan medføre ulykker. gen eller rykke i ledningen for at trække •...
 • Seite 9: Sikkerhedsinstruktioner Til Alt Arbejde

  læst disse instrukser, benytte maskinen. telsesskærmen skal beskytte brugeren El-værktøj er farligt, hvis det benyttes af mod bruddele og tilfældig kontakt med ukyndige personer. slibelegemet. b) Anvend udelukkende diamants- • E-værktøjet bør vedligeholdes omhyg- kæreskiver til dit elværktøj. Sel- geligt. Kontrollér om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og vom det er muligt at fastgøre tilbehøret om delene er brækket eller beskadiget,...
 • Seite 10: Yderligere Sikkerheds-Instruktioner Til Alt Arbejde

  og revner, slibetallerkener for revner, slid over værktøjet, kan elkablet blive skåret eller kraftig slitage, stålbørster for løse over eller rammes og din hånd eller arm eller knækkede børster. Hvis elværktøjet kan trækkes ind i det roterende indsats- eller indsatsværktøjet tabes, skal det kon- værktøj.
 • Seite 11 keringsstedet. Hvis eksempelvis en slibeski- e) Brug ikke kædesavklinge eller tandet ve sidder fast eller blokerer i et arbejdsem- savklinge. Sådant indsatsværktøj forår- ne, kan kanten på slibeskiven, der dykker sager ofte tilbageslag eller tab af kon- ned i arbejdsemnet blive siddende, hvor- trol over elværktøjet.
 • Seite 12: Supplerende Sikkerhedsanvisninger

  Montering Supplerende sikkerhedsanvisninger Pas på! Fare for kvæstelser a) Tilladte skæreskivekonstruktioner: segmenterede diamantskiver med - Vær opmærksom på at have nok maksimale riller mellem segmenterne plads til at arbejde og på ikke at på 10 mm, kun med negativ udsætte andre personer for fare. skærevinkel.
 • Seite 13: Indstilling Af Rilledybde

  ren. Når du drejer holdeflangen Afbryd arbejdet ved fejl på støvudsugnin- (19), skal holdespindlen (16) gssystemet, og afhjælp fejlen! dreje med. Montering af støvudsugning 9. Sæt den ønskede skæreskive (8) på holdeflangen (19). Teksten på Løsn skruelåget ved tillsutningen til udsug- skiven skal pege mod værktøjet. ningen (10). Før slangen på industristøv- 10.
 • Seite 14: Tænde Og Slukke

  Tænde og slukke - Støt plader eller arbejdsemner for at reducere risikoen for et tilbageslag som følge af en Vær opmærksom på at spændingen fastklemt skæreskive. Store arbe- for strømtilførslen stemmer overens jdsemner kan blive bøjet under med typeskiltet på værktøjet. deres egen vægt.
 • Seite 15: Rengøring Og Service

  Rengøring 3. Arbejdsretningen er altid modsat af skæreskivernes omdrejnings- retning. Vær opmærksom på Anvend ikke rengørings- eller op- markeringen (14). Ellers kan løsningsmiddel. Kemiske substanser murrillefræseren trykkes ukontrol- kan angribe værktøjets plastikdele. leret ud af skæreområdet. Rengør aldrig værktøjet under rin- 4.
 • Seite 16: Fejlsøgning

  Fejlsøgning Advarsel! Fare pga. elektrisk stød! Træk altid netstikket ud, før der foretages arbej- der på maskinen! Problem Mulig årsag Fejlafhjælpning Lad en elektriker kontrollere eller Der er ingen strøm reparere stikkontakt, elkabel, ledning og strømstik, kontrollér Hussikringen slår fra Værktøjet starter hussikringen ikke...
 • Seite 17: Garanti

  Garanti Garantiydelsen gælder for materiale- eller fabrikationsfejl. Denne garanti gælder ikke Kære kunde! for produktdele som er udsat for en normal På dette apparat yder vi 3 års garanti fra nedslidning og derfor kan anses som slid- dele (f.eks. slibeskive, spændeflanger) eller købsdato.
 • Seite 18: Reparations-Service

  Service-Center og ekstra omkostninger, bedes du ube- tinget benytte den adresse, som du får Service Danmark meddelt. Sørg for, at forsendelsen ikke sker ufrankeret, som voluminøs pakke, Tel.: 32 710005 ekspres eller som en anden specialfor- E-Mail: grizzly@lidl.dk IAN 291805 sendelse.
 • Seite 19: Reservedele / Tilbehør

  Reservedele / Tilbehør Reservedele og tilbehør kan bestilles på www.grizzly-service.eu Hvis du ikke har internet, kan du også henvende dig telefonisk til vores servicecenter (se „Service-Center“, side 18). Hav de nedenfor anførte bestillingsnumre klar. Pos. Betegnelse Artikel-nr. Skæreskive (2) 30211073 91104252 Adapter til udsugning 91104735...
 • Seite 20: Inleiding

  Inhoud Inleiding Inleiding ........20 Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van Gebruiksdoel ......20 uw nieuw apparaat. Daarmee hebt u voor Algemene beschrijving ....21 een hoogwaardig product gekozen. Omvang van de levering ....21 Dit apparaat werd tijdens de productie op Functiebeschrijving ......21 kwaliteit gecontroleerd en aan een eind- Overzicht ........21 controle onderworpen.
 • Seite 21: Algemene Beschrijving

  Gebruiksaanwijzing 21 Flens Technische gegevens Functiebeschrijving Muurfrees PMNF 1350 C3: De muurfrees freest met twee parallel lo- pende diamantslijpschijven twee sleuven Netspanning ..220 - 230 V~, 50 Hz in de wand zonder water te gebruiken. Prestatievermogen ....1350 W Door verwijderen van het materiaal in de Toeren bij niet-belasting (n) ..9000 min...
 • Seite 22: Veiligheidsvoorschriften

  Het gaat bij de trillingswaarden om maxi- king van de werktijd. Daarbij moe- male waarden die werden vastgesteld met ten alle delen van de bedrijfscyclus de meegeleverde doorslipschijf. De werke- in acht worden genomen (bij voor- lijke trillingswaarden kunnen naargelang beeld tijden, waarop het elektrische werktuig is uitgeschakeld en tijden van de gebruikte accessoires variëren.
 • Seite 23: Algemene Veiligheidsinstructies Voor Elektrisch Gereedschap

  Algemene Veiligheidsschoenen dragen veiligheidsinstructies voor Niet toegelaten voor het nat slijpen elektrisch gereedschap WAARSCHUWING! Lees alle Beschermniveau II veiligheidsinstructies en aan- (Dubbele isolatie) wijzingen. Verzuim bij de naleving Machines horen niet bij huishoudeli- van de veiligheidsinstructies en aan- jk afval thuis wijzingen kan een elektrische schok, brand en/of ernstige verwondingen Meer symbolen op de...
 • Seite 24 3) VEILIGHEID VAN PERSONEN a) De aansluitstekker van het elektrische ge- reedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele manier Opgepast: zo vermijdt u ongevallen veranderd worden. Gebruik geen adap- en verwondingen: terstekkers samen met geaard elektrisch gereedschap.
 • Seite 25: Veiligheidsinstructies Voor Alle Toepassingen

  f) Draag geschikte kledij. Draag geen e) Verzorg elektrisch gereedschap met zorg. Controleer, of beweegbare onderdelen ruimzittende kleding of sieraden. Houd haar, kledij en handschoenen op een vei- foutloos functioneren en niet klemmen, lige afstand tot bewegende onderdelen. of er onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn, dat de werking van Loszittende kledij, sieraden of lang haar kan/kunnen door bewegende onderde-...
 • Seite 26 bereikt, d.w.z. het kleinst mo- hogere toerentallen van kleinere elektri- gelijke deel van het slijpmiddel sche werktuigen en kunnen breken. wijst open naar de gebruiker. g) Slijpschijven en flenzen moeten Zorg ervoor dat u en personen exact op de slijpspil van uw in de buurt zich buiten het vlak elektrische gereedschap passen.
 • Seite 27: Verdere Veiligheidsinstructies Voor Alle Toepassingen

  tijd bent blootgesteld aan luid lawaai, Gebruik het elektrisch werktuig niet in de buurt van brandbare materialen. Vonken kunt u gehoorverlies lijden. Let bij andere personen op een veilige kunnen deze materialen doen ontvlam- afstand tot uw werkplaats. Ieder die men.
 • Seite 28: Verdere Veiligheidsaanwijzingen

  a) Houd het elektrisch werktuig goed g) Indien de doorslipschijf klem komt te zit- ten of u het werk onderbreekt, schakel vast en breng uw lichaam en armen in een positie, waarin ze de terugslag- dan het apparaat uit en houd het rustig krachten kunnen opvangen.
 • Seite 29: Restrisico's

  Montage Restrisico‘s Let op! Gevaar voor verwon- Ook als u dit elektrische gereedschap zoals dingen! voorgeschreven bedient, blijven er altijd restrisico’s bestaan. Volgende gevaren - Zorg ervoor dat u voldoende kunnen zich in verband met de construc- plaats te heeft om te werken en tiewijze en uitvoering van dit elektrische andere personen niet in gevaar gereedschap voordoen:...
 • Seite 30: Groefdiepte Instellen

  Mocht u de opnameflens (19) 3. Fixeer de beschermkap (5) weer hebben verwijderd, dan moet u met de vastzetschroef (18). op de correcte positionering let- Stofafzuiging ten. De contour van de opname- flens (19) moet in de richting van de motor liggen. Wanneer u De muurfrees ontwikkelt tijdens de aan de opnameflens (19) draait, werkzaamheden een aanzienlijke hoevee- moet de opnamespil (16) mee-...
 • Seite 31: In- En Uitschakelen

  risico‘s op verwondingen voor u • Zorg ervoor dat de afmetingen opleveren. van de slijpschijf bij het ap- - Gebruik alleen slijpwerktuigen paraat passen. die gegevens dragen van de • Gebruik uitsluitend slijpschijven in perfecte staat (geluidsproef: producent, bindingstype, afme- ting en het toegelaten toerental.
 • Seite 32: Toepassing

  Als u het apparaat wilt uitschakelen 4. Aan het einde van de groef de laat u de aan/uit schakelaar los. Het muurfrees uit de groef zwenken apparaat wordt uitgeschakeld. en pas daarna het apparaat uit- schakelen. 5. De ontstane strook tussen de bei- Wacht na het inschakelen tot het apparaat het maximale toerental heeft bereikt.
 • Seite 33: Reiniging

  Afvalverwerking en Reiniging milieubescherming Gebruik geen reinigings- of oplos- middelen. Chemische substanties Breng het apparaat, de toebehoren en de kunnen de plastieken delen van het verpakking naar een geschikt recyclage- apparaat aantasten. Reinig het ap- punt. paraat nooit onder stromend water. Machines horen niet bij huishoude- •...
 • Seite 34: Foutopsporing

  Foutopsporing Let op! Gevaar voor elektrische schokken! Voordat er werkzaamheden aan het apparaat worden verricht de stekker uit het stopcontact trekken! Probleem Mogelijke oorzaak Foutherstel Stopcontact, netsnoer, leiding, Spanning ontbreektHuiszeke- stekker controleren of reparatie ring wordt aangesproken door elektricien, huiszekering controleren Apparaat start niet Aan-/uitschakelaar (...
 • Seite 35: Garantie

  Garantie raties worden tegen verplichte betaling van de kosten uitgevoerd. Geachte cliënte, geachte klant, Omvang van de garantie U krijgt op dit apparaat 3 jaar garantie, te Het apparaat werd volgens strikte kwaliteits- rekenen vanaf de datum van aankoop. Ingeval van gebreken aan dit product heeft richtlijnen zorgvuldig geproduceerd en vóór u tegenover de verkoper van het product aflevering nauwgezet getest.
 • Seite 36: Reparatieservice

  Reparatieservice • Gelieve het artikelnummer uit het type- plaatje. U kunt reparaties, die niet onder de • Indien er zich functiefouten of andere garantie vallen, tegen berekening door gebreken voordien, contacteert u in eerste instantie de hierna vernoemde ons servicefiliaal laten doorvoeren. Zij serviceafdeling telefonisch of per maakt graag voor u een kostenraming op.
 • Seite 37: Reserveonderdelen/Accessoires

  Reserveonderdelen/Accessoires Reserveonderdelen en accessoires verkrijgt u op www.grizzly-service.eu Indien u geen Internet hebt, neem dan telefonisch contact op met het Service-Center (zie „Service-Center“ pagina 36). Hou de onderstaande bestelnummers klaar. Pos. Benaming Artikelnummer. Slijpschijf (2) 30211073 91104252 Adapter afzuiging 91104735 Aansluiting afzuiging Spanflens met schroefdraad, Montageflens, 91104736...
 • Seite 38: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........38 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......38 ein hochwertiges Gerät entschieden. Allgemeine Beschreibung ... 39 Dieses Gerät wurde während der Produkti- Lieferumfang........39 on auf Qualität geprüft und einer Endkon- Funktionsbeschreibung ....39 trolle unterzogen.
 • Seite 39: Allgemeine Beschreibung

  20 Distanzscheiben 2 Trennscheiben (vormontiert) 21 Flansch Absaugadapter (vormontiert) Technische Daten Reduzierstück zur Absaugung Spannschlüssel Mauernutfräse PMNF 1350 C3: Handmeißel Betriebsanleitung Nenneingangsspannung ......220 - 230 V~, 50 Hz Funktionsbeschreibung Leistungsaufnahme ....1350 W Bemessungsdrehzahl (n) ...9000 min Die Mauernutfräse fräst mit zwei parallel...
 • Seite 40: Sicherheitshinweise

  Schalldruckpegel zeugs von dem Angabewert unter- ) ...... 90 dB(A); K = 3 dB scheiden, abhängig von der Art und Schallleistungspegel Weise, in der das Elektrowerkzeug gemessen ... 101 dB(A); = 3 dB verwendet wird. Schwingungswert (a Versuchen Sie, die Belastung durch ......
 • Seite 41: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Tragen Sie Augen- und Gehörschutz Schließen Sie das Gerät an die Netzspannung an. Tragen Sie einen Atemschutz Allgemeine Sicherheitshinweise für Gefahr durch Schnittverletzungen! Elektrowerkzeuge Tragen Sie schnittsichere Handschuhe WARNUNG! Lesen Sie alle Si- Sicherheitsschuhe tragen cherheitshinweise und Anwei- sungen. Versäumnisse bei der Ein- Nicht zulässig für Nassschleifen haltung der Sicherheitshinweise und Schutzklasse II (Doppelisolierung)
 • Seite 42 Elektrische Sicherheit: • Wenn der Betrieb des Elektro- werkzeuges in feuchter Um- gebung nicht vermeidbar ist, Vorsicht: So vermeiden Sie Unfälle verwenden Sie einen Fehler- und Verletzungen durch elektrischen stromschutzschalter. Der Einsatz Schlag: eines Fehlerstromschutzschalters vermin- • Der Anschlussstecker des Elektro- dert das Risiko eines elektrischen Schla- werkzeuges muss in die Steckdose ges.
 • Seite 43 ter haben oder das Gerät eingeschaltet fährlich und muss repariert werden. • Ziehen Sie den Stecker aus der an die Stromversorgung anschließen, Steckdose und/oder entfernen kann dies zu Unfällen führen. • Entfernen Sie Einstellwerkzeuge Sie den Akku, bevor Sie Ge- oder Schraubenschlüssel, bevor räteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das...
 • Seite 44: Sicherheitshinweise Für Trennschleifmaschinen

  Service: Trennscheiben sind zum Materialabtrag • Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug mit der Kante der Scheibe bestimmt. nur von qualifiziertem Fach- Seitliche Krafteinwirkung auf diese personal und nur mit Original- Schleifkörper kann sie zerbrechen. Ersatzteilen reparieren. Damit wird e) Verwenden Sie immer unbeschä- digte Spannflansche in der richti- sichergestellt, dass die Sicherheit des gen Größe und Form für die von...
 • Seite 45 eine Minute lang mit Höchst- l) Halten Sie das Netzkabel von drehzahl laufen. Beschädigte sich drehenden Einsatzwerkzeu- gen fern. Wenn Sie die Kontrolle über Schleifscheiben brechen meist in dieser Testzeit. das Gerät verlieren, kann das Netz- i) Tragen Sie persönliche Schut- kabel durchtrennt oder erfasst werden zausrüstung.Verwenden Sie und Ihre Hand oder Ihr Arm in das sich...
 • Seite 46: Weitere Sicherheitshinweise Für Trennschleifanwendungen

  Weitere Sicherheitshinweise b) Bringen Sie Ihre Hand nie in die für Trennschleifanwendungen Nähe sich drehender Einsatz- werkzeuge. Das Einsatzwerkzeug Rückschlag und entsprechende kann sich beim Rückschlag über Ihre Sicherheitshinweise Hand bewegen. c) Meiden Sie den Bereich vor und hinter der rotierenden Trenn- Rückschlag ist die plötzliche Reaktion scheibe.
 • Seite 47: Ergänzende Sicherheitshinweise

  Restrisiken suchen Sie nie, die noch laufende Trennscheibe aus dem Schnitt zu ziehen, sonst kann ein Rückschlag Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug erfolgen. Ermitteln und beheben Sie die vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Ursache für das Verklemmen. Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren h) Schalten Sie das Elektrowerk- können im Zusammenhang mit der Bau- zeug nicht wieder ein, solange es...
 • Seite 48: Montage

  Montage 8. Der Aufnahmeflansch (19) kann auf der Aufnahmespindel (16) Achtung! Verletzungsgefahr! verbleiben. - Achten Sie darauf, zum Arbeiten Sollten Sie den Aufnahmeflansch genügend Platz zu haben und an- dere Personen nicht zu gefährden. (19) abgenommen haben, - Vor Inbetriebnahme müssen alle achten Sie auf die korrekte Abdeckungen und Schutzvorrichtun- Positionierung.
 • Seite 49: Nuttiefe Einstellen

  Bedienung Nuttiefe einstellen Achtung! Verletzungsgefahr! 1. Lösen Sie die Feststellschraube (18). - Ziehen Sie vor allen Arbeiten an 2. Stellen Sie den Tiefenanschlag dem Gerät den Netzstecker. auf die gewünschte Tiefe ein. - Verwenden Sie nur vom Herstel- Die Schutzhaube (5) ist dafür zu ler empfohlene Schleifscheiben verstellen.
 • Seite 50: Ein- Und Ausschalten

  Hinweise zum Wechseln: Einschalten schieben Sie die Ein- • Betreiben Sie das Gerät niemals schaltsperre (3) nach vorne. Drücken ohne Schutzeinrichtungen. Sie den Ein-/Ausschalter (2). • Vergewissern Sie sich, dass die Zum Ausschalten lassen Sie den Ein-/ auf der Trennscheibe (8) ange- Ausschalter los.
 • Seite 51: Wartung Und Reinigung

  Reinigung trolliert aus dem Schnittbereich gedrückt werden. 4. Am Ende der Nut die Mauer- Verwenden Sie keine Reinigungs- bzw. nutfräse aus der Nut schwenken Lösungsmittel. Chemische Substanzen und das Gerät erst dann aus- können die Kunststoffteile des Gerä- schalten. tes angreifen. Reinigen Sie das Gerät 5.
 • Seite 52: Fehlersuche

  Fehlersuche Ziehen Sie vor allen Arbeiten an dem Gerät den Netzstecker. Gefahr durch elektrischen Schlag! Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Steckdose, Netzkabel, Leitung, Netzspannung fehlt Netzstecker prüfen, ggf. Reparatur durch Elektrofachmann, Haussicherung spricht an Haussicherung prüfen. Gerät startet nicht Ein-/Ausschalter ( defekt Reparatur durch Kundendienst Motor defekt...
 • Seite 53: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Anlie- Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- ferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 54: Reparatur-Service

  Service-Center Sie erhalten dann weitere Informationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Service Deutschland • Ein als defekt erfasstes Gerät können Sie, nach Rücksprache mit unserem Tel.: 0800 54 35 111 Kundenservice, unter Beifügung des E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 291805 Kaufbelegs (Kassenbons) und der Angabe, worin der Mangel besteht Service Österreich und wann er aufgetreten ist, für Sie...
 • Seite 55: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service-Center (siehe „Service-Center“ Seite 54). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Pos. Bezeichnung Bestell-Nr. Trennscheiben (2) 30211073 Adapter Absaugung 91104252 Anschluss Absaugung 91104735...
 • Seite 57: Original Eg-Konformitäts- Erklärung

  Oversættelse af den originale CE-konformitetserklæring Hermed bekræfter vi, at Murrillefræseren af serien PMNF 1350 C3 Serienummer 20171200001 - 20171219270 opfylder følgende gældende EF-direktiver i deres respektive gyldige version: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* For at sikre overensstemmelsen, blev følgende harmoniserede standarder samt nationale standarder og regler anvendt: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 59 Vertaling van de originele CE-conformiteitsverklaring Hiermede bevestigen wij dat de Muurfrees bouwserie PMNF 1350 C3 Serienummer 20171200001 - 20171219270 is overeenkomstig met de hierna volgende, van toepassing zijnde EU-richtlijnen: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Om de overeenstemming te waarborgen, werden de hierna volgende, in overeenstemming gebrachte normen en nationale normen en bepalingen toegepast: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 60 2017-12-18-rev02-op...
 • Seite 61: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass die Mauernutfräse Modell PMNF 1350 C3 Seriennummer 20171200001 - 20171219270 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 62 20 (4x)
 • Seite 64 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Tilstand af information · Stand van de informatie Stand der Informationen: 11 / 2017 Ident.-No.: 72037802112017-DK / NL IAN 291805...

Diese Anleitung auch für:

Ian 291805