Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Beoogd Gebruik; Veiligheidsaanwijzingen - Conrad 754538 Bedienungsanleitung

Digitalrecorder h.264
Inhaltsverzeichnis

Werbung

O
G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
Digitale recorder H.264
Bestelnr. 754538 (4-kanalen)
Bestelnr. 754539 (8-kanalen)
Bestelnr. 754540 (16-kanalen)

Beoogd gebruik

De digitale recorder is ervoor bedoeld, de beelden van alle aangesloten camera's op te nemen
en te bewaken. De bediening geschiedt via USB-muis of IR-afstandsbediening en een eenvou-
dig te besturen OSD-menu.
De opname van de beelden geschiedt op een SATA-harde schijf (niet in de leveringsomvang
aanwezig, apart te bestellen, max. 2 TB).
Volg de veiligheidsaanwijzingen te allen tijde op!
Elke andere toepassing dan hierboven beschreven kan leiden tot beschadiging van dit product.
Voorts bestaat hierbij kans op bijvoorbeeld kortsluiting, brand of een elektrische schok. Het
samengestelde product dient niet aangepast resp. omgebouwd te worden!
Dit product voldoet aan de wettelijke, nationale en Europese eisen. Alle voorkomende be-
drijfsnamen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle
rechten voorbehouden.
HDMI is een geregistreerd merk van HDMI Licensing L.L.C.
Omvang van de levering
• Digitale recorder
• USB-muis
• IR-afstandsbediening
• Netvoeding
• Euro-netsnoer
• Bevestigingsschroeven voor harde schijf
• SATA-kabel (eventueel reeds ingestoken aan de binnenkant van de digitale recorder)
• CD
• Gebruiksaanwijzing van de fabrikant in Engelse taal (eventueel ook op CD)
• Korte handleiding

Veiligheidsaanwijzingen

Bij schade, veroorzaakt door het niet raadplegen en opvolgen van deze ge-
bruiksaanwijzing, vervalt elk recht op waarborg/garantie! Voor gevolgschade
zijn wij niet aansprakelijk!
Bij materiële schade of persoonlijk letsel, veroorzaakt door ondeskundig ge-
bruik of het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen, zijn wij niet aanspra-
kelijk! In dergelijke gevallen vervalt de waarborg/garantie.
Geachte klant,
deze veiligheidsvoorschriften hebben niet alleen de bescherming van het product,
maar ook van uw gezondheid en die van andere personen tot doel. Lees daarom dit
hoofdstuk aandachtig door, voordat u het product in gebruik neemt!
• Om veiligheids- en keuringsredenen (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of
veranderen van het product niet toegestaan.
• Het product is geen speelgoed, het is niet geschikt voor kinderen. Gebruik het
daarom buiten het bereik van kinderen.
• Zorg er bij het plaatsen voor dat de aansluitkabels niet worden platgedrukt of be-
schadigd raken door scherpe randen.
• Als de digitale recorder in combinatie met andere apparaten wordt gebruikt (bijv.
een monitor of bewakingscamera's), dan moeten de gebruiksaanwijzingen en vei-
ligheidsaanwijzingen van deze apparaten eveneens in acht worden genomen.
• Laat het verpakkingsmateriaal niet rondslingeren, dit kan voor kinderen gevaarlijk
speelgoed zijn.
• In commerciële inrichtingen moeten de voorschriften ter voorkoming van ongeval-
len van de branchevereniging voor elektrotechnische installaties en bedrijfsmid-
delen worden nageleefd.
• In scholen, opleidingscentra, hobbyruimtes en werkplaatsen moet geschoold per-
soneel voldoende toezicht houden op het gebruik van het product.
• Behandel het product voorzichtig; door stoten, schokken of een val - zelfs van
geringe hoogte - kan het beschadigd raken.
• Wanneer u vragen heeft, die niet in deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord,
kunt u contact opnemen met onze technische helpdesk of een andere deskundige.
www.conrad.com
Versie 05/14
Algemene aanwijzingen met betrekking tot batterijen/accu's
• Batterijen/accu's behoren niet in handen van kinderen.
• Laat batterijen/accu´s niet zomaar laten rondslingeren, het gevaar bestaat dat kinderen of
huisdieren ze inslikken. Raadpleeg in geval van inslikken onmiddellijk een arts.
• Lekkende of beschadigde batterijen/accu´s kunnen bij contact met de huid verwondingen
veroorzaken. Draag in zo´n geval steeds beschermende handschoenen.
Uit batterijen/accu's lekkende vloeistoffen zijn chemisch uiterst agressief. Voorwerpen of op-
pervlakken die hiermee in aanraking komen kunnen gedeeltelijk ernstig worden beschadigd.
Bewaar batterijen/accu's daarom op een geschikte plek.
• Batterijen/accu's niet kortsluiten, demonteren of in het vuur werpen. Er bestaat explosiege-
vaar!
• Laad gewone niet-oplaadbare batterijen nooit op, explosiegevaar! Laad uitsluitend batterijen
op, die hiervoor bestemd zijn, gebruik een geschikte oplader.
• Gebruik nooit batterijen en accu´s door elkaar, gebruik ofwel batterijen ofwel accu´s.
• Gebruik geen batterijen/accu's door elkaar die in verschillende toestanden verkeren (bijv.
volle en halfvolle batterijen resp. accu's).
• Vervang steeds de volledige set batterijen/accu's.
• Let bij het plaatsen van de batterijen/accu's op de juiste polariteit (kijk goed naar plus/+ en
min/-).
Inbouwen van een SATA-harde schijf
• Verwijder vervolgens de behuizingsdeksel van de digitale recorder, door de borgschroeven
eruit te draaien (elk een schroef links en rechts en 3 schroeven aan de achterkant).
• Bevestig de harde schijf met 4 schroeven aan de daarvoor aanwezige houders in de digitale
recorder.
• Sluit de stroomkabel en de SATA-kabel tussen de harde schijf en de besturingsprintplaat van
de digitale recorder aan.
• Plaats de behuizingsdeksel van de digitale recorder erop, bevestig deze met de aan het
begin verwijderde schroeven.
• Ga ervan uit dat veilig gebruik niet langer mogelijk is, als:
- het apparaat zichtbaar beschadigd is,
- het apparaat niet meer functioneert
- het apparaat gedurende een langere tijd onder ongunstige omstandigheden is
opgeslagen
- het apparaat aan zware transportbelastingen onderhevig is geweest
• Het product mag uitsluitend in droge, gesloten ruimtes binnenshuis worden ge-
plaatst en gebruikt en het mag niet vochtig of nat worden, nooit met vochtige of
natte handen aanraken! Er bestaat levensgevaar door een elektrische schok!
• Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke tril-
lingen of sterke mechanische belastingen. Bescherm het tegen stof en vuil.
• De constructie van de netvoeding komt overeen met beschermingsklasse II. Ge-
bruik als spanningsbron uitsluitend een reglementair stopcontact (zie hoofdstuk
„Technische gegevens").
Er dient een stopcontact in de buurt van het apparaat en gemakkelijk bereikbaar
te zijn.
• Wanneer het product van een koude in een warme ruimte wordt gebracht (bijv. bij
transport), kan condenswater ontstaan.
Laat het product daarom op kamertemperatuur komen, voordat u het met de net-
spanning verbindt. Dit kan enkele uren duren. Anders bestaat er levensgevaar
door een elektrische schok!
• Trek de stekker van het netsnoer nooit aan het snoer uit de contactdoos.
• Raak de netvoeding of het netsnoer niet aan als het beschadigingen vertoont, er
bestaat kans op een levensgevaarlijke elektrische schok!
Schakel eerst de netspanning van de contactdoos alpolig uit waarop de netvoe-
ding/netsnoer is aangesloten (bijv. door de bijbehorende zekeringautomaat uit te
schakelen of de smeltzekering uit te draaien en de aardlekschakelaar uit te scha-
kelen).
Pas daarna mag u de stekker uit het stopcontact nemen. Zorg ervoor dat het
beschadigde netvoeding/netsnoer wordt afgevoerd, gebruik het niet meer.
Vervang het door een nieuw(e) netsnoer/netvoeding met dezelfde specificaties.
Voor het inbouwen is alleen een 8,89 cm-/3,5"-SATA-harde schijf geschikt (max. 2TB).
Voor gebruik bij bewakingsdoeleinden moet een harde schijf worden gebruikt, die continu
kan worden ingezet. Deze zijn over het algemeen duurder dan „normale" harde schijven.
Plaats geen harde schijven voor de desktop in de digitale recorder, omdat deze bij
continu gebruik sneller verslijten resp. schrijf-/leesfouten kunnen optreden.
Let er bovendien op, dat de gebruikte harde schijf geen grote hoeveelheid warmte
ontwikkelt.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

754539754540

Inhaltsverzeichnis