Parkside PHKS 1300 A1 Originalbetriebsanleitung

Handkreissäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CIRCULAR SAW PHKS 1300 A1
CIRCULAR SAW
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
KÉZI KÖRFŰRÉSZ
Kezelési és biztonsági utalások
Az originál használati utasítás fordítása
RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
HANDKREISSÄGE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
RĘCZNA PIŁA TARCZOWA
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
ROČNA KROŽNA ŽAGA
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
RUČNÁ KOTÚČOVÁ PÍLA
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu
4

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHKS 1300 A1

 • Seite 1 CIRCULAR SAW PHKS 1300 A1 CIRCULAR SAW RĘCZNA PIŁA TARCZOWA Operation and Safety Notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Translation of original operation manual Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi KÉZI KÖRFŰRÉSZ ROČNA KROŽNA ŽAGA Kezelési és biztonsági utalások Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Az originál használati utasítás fordítása...
 • Seite 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć obie strony z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrákat tartalmazó mindkét oldalra és végezetül ismerje meg a készülék minde- gyik funkcióját.
 • Seite 6 max. 5 mm max. 5 mm...
 • Seite 7: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ........................Page 6 Features and equipment ....................Page 6 Included items .......................Page 7 Technical information ....................Page 7 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety .....................Page 7 2. Electrical safety ......................Page 8 3. Personal safety ......................Page 8 4.
 • Seite 8: Introduction

  Keep children away from Dispose packaging and appliance in electrical power tools! an environmentally-friendly way! Circular saw PHKS 1300 A1 improper use and could give rise to considerable dangers. Not suitable for commercial use. © Introduction ©...
 • Seite 9: Included Items

  Introduction / General safety advice for electrical power tools Riving knife The vibration level given in these Sawdust removal connector instructions has been measured in accordance with Adapter for vacuum sawdust removal a standardised measurement procedure specified in Cutting depth scale EN 60745 and can be used to compare devices.
 • Seite 10: Electrical Safety

  General safety advice for electrical power tools 3. Personal safety Keep children and other people away while you are a) Remain alert at all times, watch what operating the electrical tool. Distractions can cause you to lose control of you are doing and always proceed the device.
 • Seite 11: Careful Handling And Use Of Electrical Power Tools

  General safety advice for electrical power tools 4. Careful handling and use Safety advice relating of electrical power tools specifically to this device ½ a) Do not overload the device. Always Ensure that the device is always used in accord- ance with the advice in these operating instruc- use an electrical power tool that is tions and only by persons over 16 years of age.
 • Seite 12 General safety advice for electrical power tools c) Set the cutting depth to match the thick- b) If the saw blade jams or sawing stops ness of the workpiece. Less than a full tooth for another reason, release the ON / height should be visible below the workpiece.
 • Seite 13 General safety advice for electrical power tools from rotating and the force of the motor throws Special safety advice for circular saws the device back in the direction of the operator. and riving knives c) If the sawblade distorts or becomes misaligned a) Use the riving knife matched to the in- in the saw cut, the teeth at the rear edge of the stalled saw blade.
 • Seite 14: Preparing For Use

  Never use the device for a purpose for which it was not intended. ½ Always keep the device clean, dry and free of The PHKS 1300 A1 circular saw has Intelligent oil or grease. Power Control. ½ If the saw is used whilst fixed in place on a saw ta- This automatic power ble then the saw table must have a restart cut-out.
 • Seite 15: Setting The Cutting Angle

  Preparing for use first with the front edge of the base plate Switching off: Release the ON / OFF switch against the material. 2. Align the device using the guide fence with reference to marked-out line or by using © Setting the cutting angle the laser.
 • Seite 16: Connecting The Vacuum Sawdust Extraction Device

  Preparing for use © Installing and setting Make sure that the cutting speed resulting from the the riving knife effects of different saw blades, materials and the force you apply to advance the saw is always less than the circumferential speed (CS) under no load. The distance between the riving knife and the saw blade must not be greater...
 • Seite 17: Maintenance And Cleaning

  Maintenance and cleaning / Service / Warranty / Disposal © Maintenance and cleaning The warranty period will not be extended by repairs made unter warranty. This applies also to replaced and repaired parts. Any damage and defects extant DANGER OF INJURY! Always pull the mains plug out of the socket before on purchase must be reported immediately after doing any work on the device.
 • Seite 18: Declaration Of Conformity / Manufacturer

  EN 60745-2-5/A11:2009 EN 55014-1:2006 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:2008 Type / Device description: Circular saw PHKS 1300 A1 Date of manufacture (DOM): 07 - 2011 Serial number: IAN 67034 Bochum, 31.07.2011 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical modifica- tions in the course of further development.
 • Seite 19 Spis zawartości Wstęp Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ..............Strona 18 Wyposażenie ........................Strona 18 Zakres dostawy ......................Strona 19 Dane techniczne ......................Strona 19 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi ..................Strona 19 1. Bezpieczeństwo miejsca pracy ................Strona 20 2. Bezpieczeństwo elektryczne ..................Strona 20 3. Bezpieczeństwo osób ....................Strona 20 4.
 • Seite 20: Wstęp

  środowiska! Ręczna piła tarczowa litym, płytach wiórowych, tworzywie sztucznym oraz PHKS 1300 A1 w materiałach budowlanych lekkich. Zwrócić przy tym należy uwagę na to, że wstępnie zamontowany brzeszczot nadaje się do użytku tylko do drewna. ©...
 • Seite 21: Zakres Dostawy

  Wstęp / Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi Dźwignia odciągająca kołpaka Informacje dotyczące hałasu i wibracji: ochronnego wahliwego Wartość pomiarowa hałasu wyznaczona zgodnie Płyta podstawy z EN 60745. Poziom hałasu elektronarzędzia wg Wybór wstępny kąta cięcia oceny A wynosi typowo: Pokrywa wnęki na baterię Poziom ciśnienia hałasu: 96 dB(A) Przełącznik WŁĄCZ.
 • Seite 22: Bezpieczeństwo Miejsca Pracy

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi c) Trzymaj urządzenie z daleka od desz- Przechowuj na przyszłość wszystkie czu i wilgoci. Wniknięcie wody do urządzenia wskazówki dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego zwiększa ryzyko porażenia prą- oraz instrukcje! dem elektrycznym. Używany we wskazówkach dotyczących bezpie- Nie używaj kabla sieciowego w czeństwa termin „narzędzie elektryczne“...
 • Seite 23: Staranne Obchodzenie Się I Użytkowanie Narzędzi Elektrycznych

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi sposobu użytkowania narzędzia elektrycznego nie daje się już więcej włączyć lub wyłączyć, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała. jest niebezpieczne i musi zostać naprawione. c) Unikaj niezamierzonego uruchomienia. c) Zanim przeprowadzisz nastawy urzą- Upewnij się, że narzędzie elektryczne dzenia, wymienisz części osprzętu lub jest wyłączone zanim podłączysz je odłożysz urządzenie wyciągnij wtycz-...
 • Seite 24: Wskazówki Bezpieczeństwa Specyficzne Dla Urządzenia

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi Wskazówki bezpieczeństwa wę silnika. Gdy obie ręce trzymają piłę specyficzne dla urządzenia tarczową brzeszczot nie może ich skaleczyć. b) Nie sięgaj pod obrabiany przedmiot. ½ Zapewnić, by urządzenie było uruchamiane Kołpak ochronny nie może ochronić cię przed przepisowo i zgodnie z instrukcją...
 • Seite 25 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi szczeliny - zwiększone tarcie, zakleszczenie Unikaj odrzutu urządzenia: Odrzut jest następstwem nieprawidłowego lub brzeszczotu oraz odrzut. błędnego użytkowania piły. Można go uniknąć f) Przed rozpoczęciem piłowania dokręć za pomocą odpowiednich środków ostrożności w mocno nastawy głębokości cięcia i sposób opisany poniżej.
 • Seite 26 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi pomocą dźwigni odciągającej i upewnij się, wgłębnym zamontuj ponownie klin rozszcze- że porusza się on swobodnie i przy wszystkich piający. Klin rozszczepiający przeszkadza przy kątach cięcia nie dotyka brzeszczotu ani in- cieciu wgłębnym i może spowodować odrzut. nych części.
 • Seite 27: Uruchomienie

  Uruchomienie ploatować urządzenie tylko na jednym stole z zabezpieczeniem przed uruchomieniem. ½ Urządzenie należy prowadzić do przedmiotu Piła tarczowa ręczna PHKS 1300 A1 dysponuje obrabianego wyłącznie w stanie włączonym. systemem Intelligent Power Control. ½ W trakcie robót należy prowadzić urządzenie To automatyczne do- od ciała.
 • Seite 28: Nastawianie Kąta Cięcia

  Uruchomienie Uwaga: Jeśli baterie są zużyte, należy zastąpić Wyłączanie: Zwolnij przełącznik WŁĄCZ. / WYŁĄCZ. je dwiema bateriami alkalicznymi 1,5 V LR44 (np. GPA 76). © Nastawianie kąta cięcia © Posługiwanie się piłą tarczową ręczną Kąt cięcia mogą państwo określić za pomocą skali kąta cięcia 12 b Należy zwolnić...
 • Seite 29: Podłączenie Odsysania Wiórów

  Uruchomienie Materiał Stopień poluzuj śrubę mocującą . Teraz wyjmij śrubę obrotów mocującą z podkładką oraz kołnierz mocu- jący (zobacz również rysunek D). Płyty aluminiowe 5. Zdejmij brzeszczot. Profile aluminiowe 6. Montaż brzeszczotu wykonać odpowiednio w Płyty kartonowo-gipsowe kolejności odwrotnej do opisanej powyżej. 7.
 • Seite 30: Dobre Rady I Triki

  Uruchomienie / Konserwacja i czyszczenie / Serwis / Gwarancja © Gwarancja Uwzględnij odstępy jak to przedstawiono na rysunku F. Urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty zakupu. Urządzenie zostało © Dobre rady i triki starannie wyprodukowane i poddane skrupulatnej kontroli przed wysyłką. Pa- Proszę...
 • Seite 31: Utylizacja

  Usuwanie baterii do odpadów Typ / Oznaczenie urządzenia: Zgodnie z Dyrektywą 2006 / 66 / EC baterie muszą Ręczna piła tarczowa PHKS 1300 A1 zostać poddane recyklingowi i nie wolno ich usuwać do odpadów pochodzących z gospodarstw domo- Date of manufacture (DOM): 07 - 2011 wych.
 • Seite 33 Tartalomjegyzék Bevezetés Rendeltetésszerű használat ..................Oldal 32 Felszerelés ........................Oldal 32 A szállítmány tartalma ....................Oldal 33 Műszaki adatok ......................Oldal 33 Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók 1. A munkahely biztonsága..................Oldal 33 2. Elektromos biztonsága .....................Oldal 34 3. Személyek biztonsága .....................Oldal 34 4. Az elektromos szerszámokkal való gondos járás és azok gondos használata ...Oldal 35 Készülékspecifikus biztonsági tudnivalók ..............Oldal 35 Üzembevétel BE- és KI-kapcsolás .......................Oldal 39...
 • Seite 34: Rendeltetésszerű Használat

  Ne dobja az elemeket / akkukat Robbanásveszély! a háztartási szemétbe! Tartsa a gyerekeket távol az elektromos Környzetbarát módon távolítsa szerszámoktól! el a csomagolóanyagot! Kézi körfűrész, PHKS 1300 A1 nek számit és jelentős balesetveszélyeket rejt ma- gában. Nem ipari használatra való. © Bevezetés © Felszerelés Az első...
 • Seite 35: A Szállítmány Tartalma

  … / Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók Párhuzamos ütköző befogója Értékelt gyorsulás, jellemző: Párhuzamos ütköző Kéz-kar-rezgé a = 3,447 m / s Feszítő ék Bizonytalansági tényező K = 1,5 m / s Forgácskidobás Adapter porelszíváshoz Az ebben az utasítás- FIGYELMEZTETÉS! Vágási mélység skála ban megadott rezgésszintet egy EN 60745-ben...
 • Seite 36: Elektromos Biztonsága

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók Ne dolgozzon a készülékkel nem kerülhető el, alkalmazzon hiba- áram védőkapcsolót. A hibaáram védő- robbanásveszélyes környe- kapcsoló alkalmazása csökkenti az áramütés zetben, amelyben gyúlékony kockázatát. folyadékok, gázak vagy porok talál- hatók. Az elektromos készülékek szikrákat hoznak létre, amelyek a porokat vagy a gőzö- 3.
 • Seite 37: Az Elektromos Szerszámokkal Való Gondos Járás És Azok Gondos Használata

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók ruházatot, az ékszereket, vagy a hosszú hajat részeket. Sok baleset oka az elektromos a mozgásban levő részek elkaphatják. szerszámok rosszul végzett karbantartása. g) Ha porelszívó vagy felfogó berendezé- f) Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán.
 • Seite 38 Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók keresztül. Csak külterületre engedélyezett amelyek a fűrész felszerelési részeihez nem ta- hosszabbítókábelt alkalmazzon. lálnak, nem forognak simán és ez a gép feletti uralom elvesztéséhez vezethet. Utalás: Tartsa a hálózati kábelt állandóan a gép h) Sohase használjon sérült, vagy nem hatókörétől távol és vezesse azt el a géptől hátrafelé.
 • Seite 39 Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók miatt behajolhatnak. A lemezeket mindkét olda- ható védőburkolatot kinyitott állapot- lon, a vágási rés közelében és a széleken is, alá ban. Ha a fűrész véletlenül a földre esik, az kell támasztani. alsó védőburkolat elgörbülhet. Nyissa ki a e) Ne használjon tompa, vagy sérült visszahúzókarral a védőburkolatot, és biztosítsa, fűrésztárcsákat.
 • Seite 40 Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók d) Ahhoz,hogy a feszítőék hathasson, VIGYÁZAT! Ha a megadottaktól eltérő keze- lési és beállítási szerkezeteket használ, vagy a fűrészelési résben kell neki lenni. Rövid vágásoknál a feszítőék hatástalan, és más eljárási módot alkalmaz, azok által magát visszarúgásokat nem tud megakadályozni.
 • Seite 41: Üzembevétel

  és húzza a szárnyas csavart újra KI-kapcsolót szorosra. © © Üzembevétel A párhuzamos ütköző beállítása A PHKS 1300 A1 kézi körfűrész egy Intelligent Oldja ki az alaplemezenen a szárnyas csa- Power Control-al rendelkezik. vart és helyezze a párhuzamos ütközőt Ez az automatikus a befogóba...
 • Seite 42: A Fordulatszám Beállítása

  Üzembevétel © © A fordulatszám beállítása Forgácselszívás csatlakoztatása Csavarja a beállító tárcsát a kívánt fordu- Dugja a porelszívás adapterét a forgácski- latszám fokzatra (nyíljelzés dobásba (1 = legalacsonyabb fordulatszám / 6 = Csatlakoztasson egy engedélyezett por- és legmagasabb fordulatszám): forgácselszívót (lásd az A ábrát). Igazodjon a következő, nem kötelező...
 • Seite 43: Tippek És Trükkök

  Üzembevétel / Karbantartás és tisztítás / Szerviz / Garancia © Szerviz A feszítőék kiszerelése (lásd az E ábrát): 1. Oldja ki a vágási mélység beállító ½ szárnyascsavarját és fordítsa a körfűrészt ütkö- Hagyja a ké- FIGYELMEZTETÉS! zésig felfelé; a feszítőékrögzítő láthatóvá...
 • Seite 44: Mentesítés

  A kiszolgált készülék mentesítésének a lehetőségeit EN 61000-3-3:2008 községe, vagy városa illetékes hivatalánál tudhatja meg. Típus / A készülék megnevezése: Kézi körfűrész, PHKS 1300 A1 Ne dobja az elemeket / akkukat a háztartási szemétbe! Date of manufacture (DOM): 07 - 2011 Sorozatszám: IAN 67034 Elemek mentesítése...
 • Seite 45 Kazalo Uvod Predvidena uporaba žage ...................Stran 44 Oprema .........................Stran 44 Vsebina kompleta ......................Stran 45 Tehnični podatki ......................Stran 45 Splošna varnostna navodila za električno orodje 1. Varnost na delovnem mestu ..................Stran 45 2. Električna varnost ......................Stran 46 3. Varnost oseb ......................Stran 46 4.
 • Seite 46: Uvod

  Baterij / akumulatorskih baterij ne mečite Nevarnost eksplozije! med hišne odpadke! Otrok ne pustite v bližino Embalažo in napravo odstranite okolju električnega orodja! prijazno! Ročna krožna žaga PHKS 1300 A1 nezgod. Ni primerno za uporabo v obrtnih delav- nicah. © Uvod © Oprema Pred prvim začetkom obratovanja se ob-...
 • Seite 47: Vsebina Kompleta

  Uvod / Splošna varnostna navodila za električno orodje Nastavek vzporednih vodil Ocenjeni pospešek, tipično: Vzporedna vodila Vibracije na dlani in roki a = 3,447 m / s Zagozda reže Negotovost K = 1,5 m / s Izmet žagovine Nastavek za odsesavanje prahu Nivo nihanja, ki je naveden OPOZORILO! Skala globine reza...
 • Seite 48: Električna Varnost

  Splošna varnostna navodila za električno orodje 3. Varnost oseb vnetljive tekočine, plini ali prah. Elek- trična orodja proizvajajo iskrice, ki bi lahko povzročile vžig prahu ali pare. a) Ves čas bodite pozorni, pazite, kaj de- Poskrbite, da bodo otroci in late in pri delu z električnim orodjem druge osebe med uporabo ravnajte razumno.
 • Seite 49: Skrbno Ravnanje In Uporaba Električnega Orodja

  Splošna varnostna navodila za električno orodje 4. Skrbno ravnanje in uporaba Orodju specifična električnega orodja varnostna navodila ½ a) Naprave ne preobremenjujte. Za vaše Poskrbite, da bodo orodje uporabljale samo osebe, starejše od 16 let, ki bodo natančno delo uporabljajte za to namenjeno električno orodje.
 • Seite 50 Splošna varnostna navodila za električno orodje c) Globino reza prilagodite debelini b) Če je list žage stisnjen ali če je žaganje obdelovanca. Pod obdelovancem naj bi prekinjeno iz drugačnega vzroka, bila vidna manj kot ena polna višina zoba. izklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP in d) Obdelovanca, ki ga želite žagati nikoli žago še naprej držite v obdelovancu, do- ne držite v rokah in ne naslanjajte ga...
 • Seite 51 Splošna varnostna navodila za električno orodje b) Kadar se list žage zatakne ali stisne v žagani reži, Posebna varnostna navodila za ročno se list zablokira in sila motorja udari orodje v krožno žago in zagozdo reže smeri osebe, ki uporablja orodje. a) Uporabljajte zagozdo reže, ki ustreza c) Če se list žage v žagani reži zasuče ali se na- uporabljenem listu žage.
 • Seite 52: Zagon

  V primeru nevarnosti nemudoma izključite vtič iz vtičnice. ½ Orodja nikoli ne uporabljajte v neprave namene. Ročna krožna žaga PHKS 1300 A1 ima Intelligent ½ Orodje mora biti vedno čisto, suho in brez olj Power Control. ali masti za mazanje.
 • Seite 53: Nastavitev Kota Reza

  Zagon © Uporaba ročne krožne žage Izklop: Sprostite stikalo VKLOP / IZKLOP 1. Stroj vklopite kot je opisano pod »Vklop in iz- klop« in nato položite na material s sprednjim © Nastavitev kota reza robom osnovne plošče 2. Naravnajte stroj na vzporedno vodilo Kot reza lahko nastavite s pomočjo skale kota na narisano linijo oz.
 • Seite 54: Priključek Odsesavanja Žagovine

  Zagon / Vzdrževanje in čiščenje © Demontaža in montaža Hitrost vrtenja znaša pri minimalnem oz. maksimal- zagozde reže nem številu vrtljajev ca.: Stopnja U / min Meter / Sek Razmak med zagozdo reže OPOZORILO! 2200 21,8 in listom žage ne sme biti večji od 5 mm. Če morate zagozdo reže npr.
 • Seite 55: Servis

  Vzdrževanje in čiščenje / Servis / Garancija / Odstranjevanje Po zaključenem delu orodje očistite. be in pomanjkljivosti, ki obstajajo že pri nakupu, je Za čiščenje ohišja uporabite krpo in nikoli treba javiti takoj po razpakiranju, najpozneje pa v nobenem primeru ne uporabljajte bencina, dva dni po datumu nakupa.Popravila po preteku razredčil ali čistil.
 • Seite 56: Izjava O Skladnosti / Izdelovalec

  EN 60745-2-5/A11:2009 EN 55014-1:2006 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:2008 Oznaka tipa / Naprave: Ročna krožna žaga PHKS 1300 A1 Date of manufacture (DOM): 07 - 2011 Serijska številka: IAN 67034 Bochum, 31.07.2011 Semi Uguzlu - Vodja kakovosti - Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
 • Seite 57: Garancijski List

  Garancijski list Kompernaß GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum 080080917 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Kompernaß 5. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zah- GmbH, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in tevkov iz te garancije.
 • Seite 59 Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu..................Strana 58 Vybavení ........................Strana 58 Rozsah dodávky ......................Strana 59 Technické údaje ......................Strana 59 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 1. Bezpečnost na pracovišti ..................Strana 59 2. Elektrická bezpečnost ....................Strana 60 3. Bezpečnost osob ......................Strana 60 4.
 • Seite 60: Úvod

  Obal i přístroj nechte zlikvidovat v Chraňte elektrický nástroj před dětmi! souladu s předpisy o ochraně životního prostředí! Ruční kotoučová pila PHKS 1300 A1 stanovenému účelu a skrývá značná nebezpečí úrazu. Nehodí se k průmyslovému použití. © Úvod ©...
 • Seite 61: Rozsah Dodávky

  Úvod / Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje Upínač rovnoběžného dorazu Hodnocené zrychlení, typické: Rovnoběžný doraz Vibrace přenášené do rukou Roztahovací klín a paží: a = 3,447 m / s Výhoz třísek Nejistota K = 1,5 m / s Adaptér k odsávání prachu Stupnice hloubky řezu Hladina vibrací...
 • Seite 62: Elektrická Bezpečnost

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 3. Bezpečnost osob Nepracujte se zařízením v okolí ohroženém výbuchem, a) Buďte neustále pozorní, dbejte na to, v němž se nacházejí kapaliny, plyny nebo prachy. Elektrické nástroje vy- co činíte a dejte se s rozumem do prá- rábějí...
 • Seite 63: Pečlivé Zacházení S Elektrickými Nástroji A Jejich Použití

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 4. Pečlivé zacházení s elektrickými Bezpečnostní pokyny nástroji a jejich použití specifické pro zařízení ½ a) Zařízení nepřetěžujte. Pro práci pou- Ujistěte se, že výhradně osoby starší než 16 let uvedou zařízení předpisově podle pokynů žijte k tomu určených elektrických nástrojů.
 • Seite 64 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje c) Přizpůsobte hloubku řezu tloušťce ob- v materiálu klidně, až se pilový list robku. Pod obrobkem by měla být vidět méně úplně zastaví. Nikdy se nepokoušejte než polovina výšky zubu. odstranit pilu z obrobku nebo ji táhnout d) Obrobek, který...
 • Seite 65 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje pilový list pohybuje ven ze štěrbiny pily a pila listu pilového listu, ale tenčí než šířka zubu pilo- skočí zpět ve směru k obsluhující osobě. vého listu. b) Seřiďte roztahovací klín, jak je popsá- no v návodu k obsluze. Chybná tloušťka, Speciální...
 • Seite 66: Uvedení Do Provozu

  © Uvedení do provozu Tak se budete bezpečně chovat: Ručí kotoučová pila PHKS 1300 A1 disponuje Intelligent Power Control. ½ Při nebezpečí okamžitě vytáhněte síťovou Toto automatické zá- zástrčku ze zásuvky.
 • Seite 67: Nastavení Hloubky Řezu

  Uvedení do provozu © Nastavení počtu otáček řezu a křídlové šrouby / svěrací čepy zno- 12 b vu utáhněte. Otočte nastavovacím kolečkem do žádoucí stupeň počtu otáček (šipková značce © Nastavení hloubky řezu (1 = nejmenší počet otáček / 6 = největší počet otáček): Upozornění: Doporučujeme zvolit hloubku řezu pokud možno o cca.
 • Seite 68: Připojení Odsávání Třísek

  Uvedení do provozu / Údržba a čistění © Připojení odsávání třísek Vymontování roztahovacího klínu (viz též obr. E): Zastrčte adaptér k odsávání prachu 1. Křídlovou matici předvolby hloubky řezu výhozu třísek uvolněte a kotoučovou pilu otočte nahoru až na Připojte povolené vysávání prachu a třísek doraz, upevnění...
 • Seite 69: Servis

  Servis / Záruka / Zlikvidování © Servis Servis Česko ½ VÝSTRAHA! Zařízení nechejte Hotline: 800 143873 opravit jen místem servisu nebo od- e-mail: kompernass@lidl.cz bornou elektrickou dílnou a jen s ori- IAN 67034 ginálními náhradními díly. Tím se zajistí, že bezpečnost zařízení zůstane zachována. ½...
 • Seite 70: Prohlášení O Shodnosti / Výrobce

  EN 60745-2-5/A11:2009 EN 55014-1:2006 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:2008 Typ / Označení přístroje: Ruční kotoučová pila PHKS 1300 A1 Date of manufacture (DOM): 07 - 2011 Sériové číslo: IAN 67034 Bochum, 31.07.2011 Semi Uguzlu - Manager jakosti - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny.
 • Seite 71 Zoznam obsahu Úvod Používanie v súlade s určením ..................Strana 70 Vybavenie ........................Strana 70 Obsah dodávky ......................Strana 71 Technické údaje ......................Strana 71 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 1. Bezpečnosť pracovného miesta................Strana 71 2. Elektrická bezpečnosť....................Strana 72 3. Bezpečnosť osôb ......................Strana 72 4.
 • Seite 72: Úvod

  Elektrické náradie držte mimo Balenie prístroja a prístroj zlikvidujte dosahu detí! ekologickým spôsobom! Ručná kotúčová píla PHKS 1300 A1 považuje za porušenie účelu použitia a je spojené so značným rizikom úrazu. Píla nie je určená na priemyselné použitie. ©...
 • Seite 73: Obsah Dodávky

  Úvod / Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje upnutie paralelnej zarážky Odchýlka K = 1,5 m / s paralelná zarážka Hladina vibrácií udaných v VAROVANIE! štiepací klin týchto pokynoch bola nameraná pomocou mera- vyhadzovač triesok cieho postupu normovaného v EN 60745 a môže adaptér na odsávanie prachu sa použiť...
 • Seite 74: Elektrická Bezpečnosť

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje nača znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom. chom, v ktorom sa nachádza- 3. Bezpečnosť osôb jú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary. a) Buďte vždy opatrní, dávajte pozor na Počas používania elektrické- to, čo robíte a k práci s elektrickým ho náradia zamedzte prístup...
 • Seite 75: Bezpečná Manipulácia A Používanie Elektrických Nástrojov

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 4. Bezpečná manipulácia a použí- vanie elektrických nástrojov a) Prístroj nepreťažujte. Pre svoju prácu používajte len vhodné elektrické ná- stroje. Pomocou vhodného elektrického nástro- ja pracujete lepšie a bezpečnejšie v uvedenej pracovnej oblasti. b) Nepoužívajte žiadny elektrický nástroj, ktorého prepínač...
 • Seite 76 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje Bezpečnostné pokyny c) Hĺbku rezu prispôsobte hrúbke obrá- špecifické pre tento prístroj baného predmetu. Pod obrábaným pred- metom by mal byť viditeľný na menej než jednu ½ Zabezpečte, aby prístroj uvádzali do prevádz- celú výšku zuba. ky výlučne osoby nad 16 rokov, a to v súlade d) Pílený...
 • Seite 77 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje b) Ak sa pílový list zasekne, alebo ak sa b) Ak pílový list uviazne alebo sa zasekne v uza- tvárajúcej sa štrbine rezu, zablokuje ju a sila pílenie preruší z iného dôvodu, pustite motora vráti prístroj smerom k obsluhe. ZAPÍNAČ...
 • Seite 78: Zapnutie A Vypnutie

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje / Uvedenie do prevádzky ½ Pri pozorovaní laserových Špeciálne bezpečnostné pokyny pre VAROVANIE! výstupov optickými nástrojmi (napr. lupa, 12 a ručnú kotúčovú pílu a štiepací klin a) Používajte štiepací klin, ktorý je zväčšovacie sklíčka a. i.) hrozí nebezpečenstvo poškodenia očí.
 • Seite 79: Uvedenie Do Prevádzky

  © Uvedenie do prevádzky © Nastavenie paralelnej zarážky Ručná kotúčová píla PHKS 1300 A1 je vybavená systémom Intelligent Power Control. Uvoľnite krídlovú skrutku na základnej doske Tento automatický prí- a vložte paralelnú zarážku do upnutia sun sily spôsobuje, že...
 • Seite 80: Pripojenie Odsávania Triesok

  Uvedenie do prevádzky © Ovládanie ručnej kotúčovej píly Nezabúdajte, že rýchlosť rezu je v dôsledku roz- dielnych pílových listov, materiálov, ako aj v závis- 1. Stroj zapnite podľa opisu v bode »Zapnutie a losti od vašej sily posuvu vždy nižšia než rýchlosť vypnutie«...
 • Seite 81: Údržba A Čistenie

  Údržba a čistenie / Servis / Záruśná lehota / Likvidácia © Demontáž a nastavenie © Údržba a čistenie štiepacieho klinu VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO PO- Vzdialenosť medzi štiepacím RANENIA! Pred vykonávaním prác na spotrebiči VAROVANIE! klinom a pílovým listom nesmie byť väčšia než vytiahnite elektrickú zástrčku zo zásuvky. 5 mm.
 • Seite 82: Vyhlásenie O Zhode / Vyhlásenie Výrobcu

  Typ / Názov prístroja: tejto smernice v národnom práce sa musia použité Ručná kotúčová píla PHKS 1300 A1 elektrické prístroje zbierať osobitne a musia sa odo- vzdať na ekologickú recykláciu. Date of manufacture (DOM): 07 - 2011 Sériové...
 • Seite 83 Sicherheit / Bedienung Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .................Seite 82 Ausstattung ........................Seite 82 Lieferumfang ........................Seite 83 Technische Daten ......................Seite 83 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ....................Seite 83 2. Elektrische Sicherheit ....................Seite 84 3. Sicherheit von Personen ...................Seite 84 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..........Seite 85 Gerätespezifische Sicherheitshinweise für Handkreissägen ........Seite 85 Inbetriebnahme Ein- und ausschalten ......................Seite 89...
 • Seite 84: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Werfen Sie Batterien / Akkus nicht Explosionsgefahr! in den Hausmüll! Kinder vom Elektrowerkzeug Entsorgen Sie Verpackung und Gerät fernhalten! umweltgerecht! © Handkreissäge PHKS 1300 A1 Ausstattung Stellrad Drehzahlvorwahl © Einleitung Einschaltsperre EIN- / AUS-Schalter Machen Sie sich vor der ersten Inbetrieb- Spindelarretierung nahme mit den Funktionen des Gerätes...
 • Seite 85: Lieferumfang

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Zusatzgriff gleich verwendet werden. Der Schwingungspegel Antriebsspindel wird sich entsprechend dem Einsatz des Elektro- Aufnahmeflansch werkzeugs verändern und kann in manchen Fällen Spannflansch über dem in diesen Anweisungen angegebenen Spannschraube / Unterlegscheibe Wert liegen. Die Schwingungsbelastung könnte Spaltkeilbefestigung unterschätzt werden, wenn das Elektrowerkzeug Befestigungsschrauben...
 • Seite 86: Elektrische Sicherheit

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 3. Sicherheit von Personen Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benut- a) Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie zung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle darauf, was Sie tun und gehen Sie mit über das Gerät verlieren.
 • Seite 87: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge g) Wenn Staubabsaug- und -auffangein- werkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklem- men sich weniger und sind leichter zu führen. richtungen montiert werden können, g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig ver- Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw.
 • Seite 88 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Hinweis: Halten Sie das Netzkabel stets vom ben oder- schrauben. Die Sägeblatt-Unter- Wirkungskreis der Maschine fern und führen Sie legscheiben und - schrauben wurden speziell für es nach hinten von der Maschine weg. Ihre Säge konstruiert, für optimale Leistung und Betriebssicherheit.
 • Seite 89 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Seiten, sowohl in Nähe des Sägespalts als auch unbeabsichtigt zu Boden fallen, kann die untere am Rand, abgestützt werden. Schutzhaube verbogen werden. Öffnen Sie die e) Verwenden Sie keine stumpfen oder Schutzhaube mit dem Rückziehhebel und stellen beschädigten Sägeblätter.
 • Seite 90 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge d) Damit der Spaltkeil wirken kann, schrauben Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder fest. muss er sich im Sägespalt befinden. Bei kurzen Schnitten ist der Spaltkeil unwirksam, VORSICHT! Wenn andere als die hier ange- um einen Rückschlag zu verhindern. gebenen Bedienungs- oder Justiereinrichtungen e) Betreiben Sie die Säge nicht mit verbo- benutzt, oder andere Verfahrensweisen ausgeführt...
 • Seite 91: Ein- Und Ausschalten

  Tiefenvorwahl , stellen Sie die gewünschte Schnitt-Tiefe an der Skala ein und ziehen © Inbetriebnahme Sie den Schnellspannhebel wieder fest. Die Handkreissäge PHKS 1300 A1 verfügt über © Parallelanschlag einstellen Intelligent Power Control. Dieser automatische Kraftnachschub Lösen Sie die Flügelschraube...
 • Seite 92: Drehzahl Einstellen

  Inbetriebnahme © Spanabsaugung anschließen 3. Halten Sie die Maschine mit beiden Händen an den Griffen (siehe Abb. A) und sägen Sie mit mäßigem Druck. Stecken Sie den Adapter zur Staubabsaugung in den Spanauswurf Schließen Sie eine zugelassene Staub- und © Drehzahl einstellen Spanabsaugung an (siehe Abb.
 • Seite 93: Tipps Und Tricks

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service / Garantie © Service Spaltkeil ausbauen (siehe auch Abb. E): 1. Die Flügelschraube der Schnitt-Tiefenvorwahl ½ lösen und die Kreissäge bis zum Anschlag nach Lassen Sie Ihr Gerät oben schwenken; die Spaltkeilbefestigung nur von qualifiziertem Fachpersonal wird freigegeben.
 • Seite 94: Entsorgung

  Garantie / Entsorgung Werfen Sie Batterien / Akkus Service Deutschland nicht in den Hausmüll! Tel.: 01805772033 (0,14 EUR / Min. aus dem dt. Batterieentsorgung Batterien müssen gemäß Richtlinie 2006 / 66 / EC Festnetz, Mobilfunk max. recycelt und dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. 0,42 EUR / Min.) Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle e-mail: kompernass@lidl.de...
 • Seite 95: Konformitätserklärung / Hersteller

  (2004 / 108 / EC) angewandte harmonisierte Normen EN 60745-1:2009, EN 60745-2-5/A11:2009 EN 55014-1:2006, EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008 Typbezeichnung der Maschine: Handkreissäge PHKS 1300 A1 Herstellungsjahr: 07 - 2011 Seriennummer: IAN 67034 Bochum, 31.07.2011 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der...
 • Seite 97 IAN 67034 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by ORFGEN Marketing Last Information Update · Stan informacji · Információk állása · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 07 / 2011 · Ident.-No.: PHKS1300A1072011-4...

Inhaltsverzeichnis