Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDSP 1000 A1 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-sandstrahlpistole
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
SANDBLASTER GUN PDSP 1000 A1
SANDBLASTER GUN
operation and safety Notes
Translation of original operation manual
BLÄSTRINGSPISTOL, TRYCKLUFT
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Översättning av bruksanvisning i original
DRUCKLUFT-SANDSTRAHLPISTOLE
Bedienungs- und sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IaN 89572
PAINEILMAKÄYTTÖINEN
HIEKKAPUHALLUSPISTOOLI
Käyttö- ja turvaohjeet
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
TRYKLUFT-SANDBLÆSERPISTOL
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Oversættelse af den originale driftsvejledning

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDSP 1000 A1

 • Seite 1 SANDBLASTER GUN PDSP 1000 A1 SANDBLASTER GUN PAINEILMAKÄYTTÖINEN HIEKKAPUHALLUSPISTOOLI operation and safety Notes Translation of original operation manual Käyttö- ja turvaohjeet Alkuperäisen käyttöohjeen käännös BLÄSTRINGSPISTOL, TRYCKLUFT TRYKLUFT-SANDBLÆSERPISTOL Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Brugs- og sikkerhedsanvisninger Översättning av bruksanvisning i original Oversættelse af den originale driftsvejledning...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ................Page 6 Features and equipment ............Page 6 Included items ................. Page 7 Technical data ................. Page 7 Safety advice ..............Page 7 Operation Connecting the compressed air source ......... Page 9 Filling the blast medium container .......... Page 9 Using the sandblasting gun ............
 • Seite 6: Proper Use

  Introduction Sandblaster gun PDSP 1000 A1 Introduction Q We congratulate you on the purchase of your new device. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal.
 • Seite 7: Included Items

  Introduction / Safety advice Included items Q 1 Sandblaster gun PDSP 1000 A1 1 Operating instructions Technical data Q Max. Working pressure: 8 bar Recommended working air pressure: 3–5 bar Compressed air consumption: 130–260 l / min Nozzle ø: 2.8 mm...
 • Seite 8 Safety advice C heck the device for damage before bringing it into use. Do not use the device if you discover any defects. keep children and other people away while you are operating the sandblasting gun. Distractions can cause you to lose control of the device. RISk OF INJURY! IMPROPER USE! Never point the device at people or animals.
 • Seite 9: Connecting The Compressed Air Source

  Safety advice / Operation T ake precautions to ensure that other people are not contaminated (dust generation). E nsure that the spent blast medium is trapped and collected so that it can be disposed of in an environ- mentally compatible manner. Do not remove rating plates or labels–they are safety-relevant parts of the device.
 • Seite 10: Using The Sandblasting Gun

  Operation E nsure that the blast medium is completely dry and not too coarse. NOTE: The maximum particle size is 0.8 mm. T urn the bayonet cap of the blast medium container to open it. P ull the blast medium container off downwards.
 • Seite 11: Cleaning

  Operation / Cleaning / Service / Warranty air supply hose from the device. This will ensure that the compressed air supply hose does not wave around in an uncon- trolled manner. Cleaning Q DANgER OF INJURY! Always disconnect the device from the compressed air source before you clean or maintain it.
 • Seite 12 Warranty phone with our Service Department. Only in this way can a post-free despatch for your goods be assured. The warranty covers only claims for material and maufacturing defects, but not for transport damage, for wearing parts or for damage to frag- ile components, e.g.
 • Seite 13: Disposal

  … / … / Declaration of Conformity / Manufacturer Service Ireland Tel: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min. (peak) 0,06 EUR/Min. (off peak)) e-mail: kompernass@lidl.ie IAN 89572 Disposal Q The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities. Do not dispose of the device with your household rubbish! For details of disposing of the appliance at the end of its useful life, please contact your district or city council.
 • Seite 14 Declaration of Conformity / Manufacturer Applicable harmonised standards: DIN EN 1953:1998+A1:2009 (EN1953:1998+A1:2009) DIN 31000:1979+A1:2007 Type / Device description: Sandblaster gun PDSP 1000 A1 Date of manufacture (DOM): 03–2013 Serial number: IAN 89572 Bochum, 31.03.2013 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical modifications in the course of further development.
 • Seite 15 Sisällysluettelo Johdanto Määräystenmukainen käyttö ............Sivu 16 Varustus ..................Sivu 16 Toimitukseen kuuluu ..............Sivu 17 Tekniset tiedot ................Sivu 17 Turvallisuusohjeet ............Sivu 17 käyttö Paineilmalähteen liittäminen .............Sivu 19 Hioma-aineen täyttö ..............Sivu 19 Paineilma-hiekkapuhalluspistoolin käyttö ........Sivu 20 Puhdistus ................Sivu 21 Huolto ..................Sivu 21 Takuu ..................Sivu 21 Hävittäminen ..............Sivu 22...
 • Seite 16: Määräystenmukainen Käyttö

  Johdanto Paineilmakäyttöinen hiekkapuhalluspistooli PDSP 1000 A1 Johdanto Q Onnittelemme sinua hyvästä valinnastasi. Valitsit erittäin korkealaatuisen tuotteen. Käyttöohje on osa tätä tuotetta. Se sisältää tärkeitä turvallisuu- sohjeita sekä käyttöä ja hävitystä koskevia ohjeita. Tutustu ennen tuotteen käyttöä huolellisesti kaikkiin käyttöja turvallisuusohjeisiin. Käytä tuotetta ainoastaan ohjeen mukaan ja siinä...
 • Seite 17: Toimitukseen Kuuluu

  Johdanto / Turvallisuusohjeet Toimitukseen kuuluu Q 1 Paineilmakäyttöinen hiekkapuhalluspistooli PDSP 1000 A1 1 Käyttöohje Tekniset tiedot Q Max. työpaine: 8 bar Suositeltava työpaine: 3–5 bar Ilmankulutus: 130–260 l / min Suutin ø: 2,8 mm Säiliön tilavuus: 1000 ml Läpivirtausmäärä: tyypillinen 200–220 g / min.
 • Seite 18 Turvallisuusohjeet T arkista ennen laitteen käyttöönottoa, ettei laitteessa mahdollisesti ole vaurioita. Jos havaitset laitteessa vaurioita, sitä ei missään tapauksessa saa ottaa käyttöön. P idä lapset ja muut henkilöt loitolla laitteesta sen ol- lessa käytössä. Voit menettää laitteen hallinnan, jos keskitty- misesi häiriintyy.
 • Seite 19: Turvallisuusohjeet Käyttö

  Turvallisuusohjeet / Käyttö k äytä vain paineilma-hiekkapuhalluspistooliin sovel- tuvia materiaaleja. Älä käytä kvartsihiekkaa. Myrkylli- sen silikonipölyn muodostumisvaara. S uorita toimenpiteet, joilla estetään muihin henkilöihin kohdistuvat haitat (pölyn muodostus). H uolehdi siitä, että hioma-aine otetaan talteen ja hä- vitetään ympäristöystävällisesti. Älä poista laitteen tyyppikilpiä - ne ovat laitteen turvallisuuden kannalta tärkeä...
 • Seite 20: Paineilma-Hiekkapuhalluspistoolin Käyttö

  Käyttö hioma-ainetta (jauhettua masuunin kuona-ainetta), jonka rakeisuus on 0,2 mm–0,8 mm. V armistaudu, että hioma-aine on ehdottoman kuivaa eikä se ole karkeajakoista. HUOMAUTUS: Maksimi raekoko on 0,8 mm. A vaa puhallussäiliön bajonettilukitus kiertämällä. V edä puhallussäiliö varovasti pois alakautta. T äytä haluttu määrä hioma-ainetta puhallussäiliöön P idä...
 • Seite 21: Puhdistus

  Käyttö / Puhdistus / Huolto / Takuu I rrota laite paineilmalähteestä töiden päätyttyä. HUOMAUTUS: Irrota ensin letku paineilmalähteestä ja poista vasta sitten syöttöletku laitteesta. Näin vältät syöttöletkun kontrolloimattoman pyörimisen sinne tänne. Puhdistus Q lOUkkAANTUMISVAARA! Irrota laite eh- dottomasti paineilman syötöstä, ennen kuin ryhdyt puhdistustöihin. P uhdista paineilma-hiekkapuhalluspistooli ja puhallussäiliö...
 • Seite 22: Sivu

  Takuu / Hävittäminen Takuu koskee ainoastaan materiaali- ja valmistusvirheitä, ei kuitenkaan kuljetusvaurioita, kuluvia osia tai herkästi vaurioituvien osien, esim. kyt- kinten tai akkujen vaurioita. Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen, ei kaupalliseen käyttöön. Väärä tai asiaton käyttö, väkivallan käyttö ja muiden kuin valtuutetun huoltopisteen suorittamat korjaukset aiheuttavat takuun raukeamisen.
 • Seite 23 (2006 / 42 / EC) Sovelletut harmonisoidut normit DIN EN 1953:1998+A1:2009 (EN1953:1998+A1:2009) DIN 31000:1979+A1:2007 Tyyppi / laitekuvaus: Paineilmakäyttöinen hiekkapuhalluspistooli PDSP 1000 A1 Date of manufacture (DOM): 03–2013 Sarjanumero: IAN 89572 Bochum, 31.03.2013 Semi Uguzlu - Laatumanageri - Pidätämme oikeuden muutoksiin.
 • Seite 25 Innehållsförteckning Inledning Avsedd användning ...............Sidan 26 De olika delarna ..............Sidan 26 Leveransens omfattning ............Sidan 27 Tekniska data .................Sidan 27 Säkerhetsanvisningar ..........Sidan 27 Användning Ansluta tryckluftskälla.............Sidan 29 Fylla behållare................Sidan 29 Använda den tryckluftsdrivna sandblästringspistolen ..Sidan 30 Rengöring ................Sidan 31 Service ..................Sidan 31 garanti .................Sidan 31 Avfallshantering...
 • Seite 26: Avsedd Användning

  Inledning Blästringspistol, tryckluft PDSP 1000 A1 Inledning Q Vi gratulerar till köpet av den nya apparaten. Du har köpt en högklassig produkt. Bruksanvisningen hör till produkten. Den innehåller viktiga an- visningar för säkerhet, användning och avfallshantering. Läs säkerhetsan- visningarna och monteringsanvisningen innan du använder produkten.
 • Seite 27: Leveransens Omfattning

  Inledning / Säkerhetsanvisningar leveransens omfattning Q 1 blästringspistol, tryckluft PDSP 1000 A1 1 bruksanvisning Tekniska data Q Max. arbetstryck: 8 bar Rekommenderat arbetstryck: 3–5 bar Luftförbrukning: 130–260 l / min Munstycke ø: 2,8 mm Volym behållare: 1000 ml Volymflöde: typiskt 200–220 g / min.
 • Seite 28 Säkerhetsanvisningar k ontrollera produkten på ev. skador före varje an- vändning. Om produkten uppvisar brister, får den under inga omständigheter användas. H åll barn och obehöriga personer på avstånd när du arbetar med produkten. Du kan förlora kontrollen över verktyget om du störs. R ISk FÖR PERSONSkADOR! MISSBRUklIg ANVÄND- NINg! Rikta inte produkten mot människor och / eller djur.
 • Seite 29: Säkerhetsanvisningar Användning

  Säkerhetsanvisningar / Användning Se till att blästringsmedlet fångas upp så att det kan avfallshanteras på ett korrekt sätt. T a inte bort typskyltar, dessa är säkerhetsrelevanta beståndsdelar av produkten. Om du är oerfaren med hanteringen av produkten, bör du lära dig hur man hanterar produkten utan risk.
 • Seite 30: Använda Den Tryckluftsdrivna Sandblästringspistolen

  Användning D ra ner behållaren F yll på önskad mängd blästringsmedel i behållaren S e till att inte överstiga maximalt innehåll på 1000 ml i behållaren. S kruva på behållaren igen genom att skjuta in och vrida be- hållarens topp (se bild A). Använda den tryckluftsdrivna Q sandblästringspistolen (se bild B, C)
 • Seite 31: Rengöring Service Garanti

  Rengöring / Service / Garanti Rengöring Q RISk FÖR PERSONSkADOR! Koppla alltid loss produkten från tryckluftsförsörjningen innan den rengörs. R engör alltid den tryckluftsdrivna sandblästringspistolen behållaren efter avslutat arbete. Blås ur den tryckluftsdrivna sandblästringspistolen och behållaren med tryckluft. F örvara endast den tryckluftsdrivna sandblästringspistolen torra rum.
 • Seite 32: Avfallshantering

  Garanti / Avfallshantering Vid missbruk och felaktig behandling, användande av våld och vid in- grepp som inte gjorts av vår auktoriserade servicefilial upphör garantin att gälla. Den lagstadgade garantin begränsas inte av denna garanti. Garantitiden förlängs inte för att man utnyttjar garantiförmånerna. Det gäller även för utbytta eller reparerade delar.
 • Seite 33: Konformitetsdeklaration / Tillverkarintyg

  EU- direktiv: Maskindirektiv (2006 / 42 / EC) använda harmoniserade normer: DIN EN 1953:1998+A1:2009 (EN1953:1998+A1:2009) DIN 31000:1979+A1:2007 Typ / Beteckning: Blästringspistol, tryckluft PDSP 1000 A1 Date of manufacture (DOM): 03–2013 Serienummer: IAN 89572...
 • Seite 34 Konformitetsdeklaration / Tillverkarintyg Bochum, 31.03.2013 Semi Uguzlu - Kvalitetsmanager - Rätt till tekniska ändringar för fortsatt produktutveckling förbehålles. 34 SE...
 • Seite 35 Indholdsfortegnelse Indledning Hensigtsmæssig anvendelse ............Side 36 Udstyr ..................Side 36 Samlet levering .................Side 37 Tekniske data................Side 37 Sikkerhedshenvisninger .........Side 37 Betjening Tilslutning af trykluftkilde ............Side 39 Påfyldning af blæsegods ............Side 39 Anvendelse af trykluft-sandblæsepistol ........Side 40 Rensning ................Side 41 Service ..................Side 41 garanti ...................Side 41 Bortskaffelse...
 • Seite 36: Hensigtsmæssig Anvendelse

  Indledning Trykluft-sandblæserpistol PDSP 1000 A1 Indledning Q Vi ønsker dig tillykke med købet af dit nye produkt. Du har besluttet dig for et produkt af høj kvalitet. Brugervejledningen er en del af dette pro- dukt. Den indeholder vigtige informationer om sikkerhed, brug og borts- kaffelse.
 • Seite 37: Samlet Levering

  Indledning / Sikkerhedshenvisninger Samlet levering Q 1 Trykluft-sandblæserpistol PDSP 1000 A1 1 Brugervejledning Tekniske data Q Maksimalt arbejdstryk: 8 bar AnbefaleT arbejdstryk: 3–5 bar Luftforbrug: 130–260 l / min Dyse ø: 2,8 mm Beholderindhold: 1000 ml Volumengennemstrømning: typisk 200–220 g / min.
 • Seite 38 Sikkerhedshenvisninger k ontroller apparatet før ibrugtagen for eventuelle beskadigelser. Viser apparatet mangler, må det under ingen omstændigheder tages i drift. Hold børn og andre personer væk mens apparatet er i drift. Ved afledning af opmærksomheden kan kontrollen over apparatet mistes. RISIkO FOR TIlSkADEkOMST! UlOVlIg ANVENDElSE! Ret ikke apparatet mod mennesker og / eller dyr.
 • Seite 39: Sikkerhedshenvisninger Betjening

  Sikkerhedshenvisninger / Betjening S ørg for, at andre personer ikke forstyrres (støvud- vikling). S ørg for, at blæsemidlet opfanges, så det kan bort- skaffes miljøbevidst. F jern ingen typeskilte - de er sikkerhedsrelevante dele af apparatet. H vis De er uerfaren i håndtering af apparatet, bør De lade Dem undervise i den risikoløse håndtering.
 • Seite 40: Anvendelse Af Trykluft-Sandblæsepistol

  Betjening T ræk blæsegodsbeholderen nedad af. F yld den ønskede mængde blæsegods i blæsegodsbeholderen V ær opmærksom på, at det maksimale beholderindhold på 1000 ml ikke overskrides. S pænd efterfølgende blæsegodsbeholderen på igen, idet du låser den med en stik- og drejbevægelse på beholderdækslet (se fig.
 • Seite 41: Rensning

  Rensning / Service / Garanti Rensning Q FARE FOR kVÆSTElSER! Det er vigtigt, at skille apparatet fra trykluftkilden, før det renses. R ens trykluft-sandblæsepistol og blæsegodsbeholderen efter udført arbejde. Blæs til dette formål trykluft-sandblæsepistolen og blæsegodsbeholderen igennem med trykluft. T rykluft-sandblæsepistolen opbevares kun i tørre lokaler.
 • Seite 42: Bortskaffelse

  Garanti / Bortskaffelse Ved misbrug og uhensigtsmæssig behandling, anvendelse af vold og ved indgreb, som ikke er foretaget af vores autoriserede service-afdeling, ophører garantien. Dine juridiske rettigheder indskrænkes ikke ved denne garanti. Garantiperioden forlænges ikke på grund af produktansvaret. Det gælder også...
 • Seite 43: Konformitetserklæring / Fremstiller

  (2006 / 42 / EC) Anvendte harmoniserede normer: DIN EN 1953:1998+A1:2009 (EN1953:1998+A1:2009) DIN 31000:1979+A1:2007 Type / Apparatbetegnelse: Trykluft-sandblæserpistol PDSP 1000 A1 Date of manufacture (DOM): 03–2013 Seriennummer: IAN 89572 Bochum, 31.03.2013 Semi Uguzlu - Kvalitetsmanager - Tekniske ændringer af hensyn til den videre udvikling forbeholdes.
 • Seite 45 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ........... Seite 46 Ausstattung ................Seite 46 Lieferumfang ................Seite 47 Technische Daten ..............Seite 47 Sicherheitshinweise ............ Seite 47 Bedienung Druckluftquelle anschließen ............ Seite 49 Strahlgutbehälter befüllen ............Seite 49 Druckluft-Sandstrahlpistole verwenden ........Seite 50 Reinigung ................
 • Seite 46: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Einleitung Druckluft-Sandstrahlpistole PDSP 1000 A1 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanlei- tung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
 • Seite 47: Lieferumfang

  Einleitung / Sicherheitshinweise lieferumfang 1 Druckluft-Sandstrahlpistole PDSP 1000 A1 1 Bedienungsanleitung Technische Daten Max. Arbeitsdruck: 8 bar Empfohlener Arbeitsdruck: 3–5 bar Luftverbrauch: 130–260 l / min Düse ø: 2,8 mm Behälterinhalt: 1000 ml Volumendurchfluß: typisch 200–220 g / Min. Benötigte Luftqualität: gereinigt und ölfrei...
 • Seite 48 Einleitung / Sicherheitshinweise kontrollieren Sie das gerät vor Inbetriebnahme auf etwaige Beschädigungen. Sollte das Gerät Mängel aufweisen, darf es auf keinen Fall in Betrieb genommen werden. Halten Sie kinder und andere Personen während der Benutzung des geräts fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
 • Seite 49: Sicherheitshinweise Bedienung

  Sicherheitshinweise / Bedienung Verwenden Sie nur für die Druckluft-Sandstrahlpistole geeignete Materialien. Verwenden Sie keinen Quarz- sand. Es besteht die Gefahr der Bildung von giftigem Silikosestaub. Treffen Sie Vorkehrungen, dass andere Personen nicht belästigt werden (Staubentwicklung). Sorgen Sie dafür, dass das Strahlmittel aufgefangen wird, um es umweltgerecht entsorgen zu können.
 • Seite 50: Druckluft-Sandstrahlpistole Verwenden

  Bedienung HINWEIS: Wir empfehlen Silikose unschädliches Strahlmittel (gemahlene Hochofenschlacke) mit der Körnung 0,2 mm–0,8 mm. Achten Sie darauf, dass das Strahlgut absolut trocken und nicht zu grobkörnig ist. HINWEIS: Die maximale Korngröße beträgt 0,8 mm. Öffnen Sie den Bajonettverschluss des Strahlgutbehälters durch eine Drehung.
 • Seite 51: Reinigung

  Bedienung / Reinigung / Service Ausschalten: Lassen Sie den Abzugshebel los, um die Druckluft-Sandstrahl- pistole auszuschalten. Trennen Sie das Gerät nach Abschluss der Arbeit von der Druck- luftquelle. HINWEIS: lösen Sie zuerst den Schlauch von der Druckluftquelle und entfernen Sie erst danach den Versorgungsschlauch von dem gerät.
 • Seite 52: Garantie

  Garantie garantie Sie erhalten auf dieses gerät 3 Jahre garantie ab kauf- datum. Das gerät wurde sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie den kassenbon als Nachweis für den kauf auf. Bitte setzen Sie sich im garantiefall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung.
 • Seite 53 Garantie Service Deutschland Tel.: 01805772033 (0,14 EUR / Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 EUR / Min.) E-Mail: kompernass@lidl.de IAN 89572 Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at IAN 89572 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max.
 • Seite 54: Entsorgung

  Produkt mit den folgenden Normen, normativen Dokumenten und EG-Richtlinien übereinstimmt: Maschinenrichtlinie (2006 / 42 / EC) Angewandte harmonisierte Normen DIN EN 1953:1998+A1:2009 (EN1953:1998+A1:2009) DIN 31000:1979+A1:2007 Typ / gerätebezeichnung: Druckluft-Sandstrahlpistole PDSP 1000 A1 Herstellungsjahr: 03–2013 Seriennummer: IAN 89572 54 DE/AT/CH...
 • Seite 55 Konformitätserklärung / Hersteller Bochum, 31.03.2013 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten. DE/AT/CH...
 • Seite 56 KOMPERNASS GMBH Burgstrasse 21 44867 Bochum germaNY Last Information update · tietojen tila · Informationsstatus tilstand af information · stand der Informationen: 03 / 2013 · Ident.-No.: PDsP1000a1032013-3 IaN 89572...

Diese Anleitung auch für:

Ian 89572