Herunterladen Diese Seite drucken

AEG Electrolux POWERMIX SILENT SB4 Serie Bedlenungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

BLENDER POWERMIX SILENT MODEL SB4xx
D • GR • NL • F • GB
ELX12757_IFU_Beethoven_Blender_AEG_5lang.indd 1
2009-10-27 15:21:53

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für AEG Electrolux POWERMIX SILENT SB4 Serie

  Inhaltszusammenfassung für AEG Electrolux POWERMIX SILENT SB4 Serie

 • Seite 1 BLENDER POWERMIX SILENT MODEL SB4xx D • GR • NL • F • GB ELX12757_IFU_Beethoven_Blender_AEG_5lang.indd 1 2009-10-27 15:21:53...
 • Seite 2: Inhaltsverzeichnis

  Anleitung ........3–14 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Garantieabschnitt ........21 Garantieabschnitt Österreich ....26 GR Εγχειρίδιο Οδηγιών ....3–14 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβά- στε τις υποδείξεις ασφαλείας στη σελίδα 4. Ενότητα...
 • Seite 3: D Anleitung

  Teile Εξαρτήματα Onderdelen Éléments A. Behälter A. Κανάτα A. Kan A. Bol B. Ausgusstülle B. Κάδος B. Tuit B. Bec verseur C. Abdeckung mit C. Καπάκι με οπή C. Deksel met vulgat C. Couvercle avec orifi ce de Einfüllöff nung πλήρωσης...
 • Seite 4 Sicherheitshinweise / Υποδείξεις ασφαλείας Lesen Sie sich die folgenden An- • Das Gerät darf nur mit einer ge- • Das Gerät nicht in Wasser oder an- weisungen sorgfältig durch, bevor erdeten Steckdose verbunden dere Flüssigkeiten eintauchen. Sie das Gerät zum ersten Mal ver- werden. Falls notwendig kann ein • Den Mixer mit schweren Zutaten wenden. Verlängerungskabel für 10 A ver- nicht länger als 2 Minuten am Stück laufen lassen.
 • Seite 5 Veiligheidsadvies / Consignes de sécurité Lees de volgende instructies zorg- • Als het apparaat of de voedingska- • Laat de blender nooit langer dan vuldig door voordat u het apparaat bel is beschadigd, moet de vervan- 2 minuten achter elkaar draaien voor het eerst gebruikt. ging door de fabrikant, de service- onder zware belasting.
 • Seite 6 Erste Schritte / Ξεκινώντας / Het eerste gebruik / Première utilisation 1. Vor der ersten Verwendung des 2. Den Mixer auf eine ebene Fläche 3. Die Abdeckung schließen und (A) Mixers alle Teile außer dem Motorge- stellen und den Behälter auf dem den Messbecher in die Einfüllöff - häuse reinigen.
 • Seite 7 90 °C 4. Verarbeitung heißer Flüssigkeiten: 5. Den Mixer starten, indem der 6. Zerkleinerung von Eis: Die Taste Heiße Flüssigkeiten abkühlen lassen Drehzahlwahlschalter nach rechts PULSE mehrmals 3–5 Sekunden lang und lauwarm in den Behälter füllen. gedreht wird. Mit einer geringen drücken, bis das gewünschte Ergeb- Den Behälter nur zur Hälfte füllen Geschwindigkeit beginnen und...
 • Seite 8 Reinigung und Pflege / Καθαρισμός και φροντίδα / Reiniging en onderhoud / Nettoyage et entretien 1. Schnelle Reinigung: Warmes Was- 2. Gründliche Reinigung: Den Mixer 3. Abdeckung und Behälter abnehmen. ausschalten und den Netzstecker zie- Das Klingenaggregat gegen den ser in den Behälter füllen und ein paar Tropfen Spülmittel hinzufügen.
 • Seite 9 Zusatzfunktionen / Πρόσθετα χαρακτηριστικά / Extra functies / Fonctions supplémentaires 1. Den Mini-Zerkleinerer* mit pas- 2. Saftherstellung: Vor der Verwendung 3. Reinigungsanleitung, Filter: Die Fil- senden Zutaten befüllen. Klingenag- terverriegelung herausnehmen. Die den Filter* einsetzen (siehe Bedienung gregat daraufsetzen und einrasten des Filters).
 • Seite 10 Fehlersuche, Bedienung des Mixers und der Zusatzfunktionen Fehlersuche Symptom Ursache Lösung Der Mixer lässt sich nicht Die Teile sind nicht richtig miteinander ver- Sicherstellen, dass alle Teile richtig einge- einschalten. bunden. rastet sind. Der Drehzahlwahlschalter ist nicht in der Die entsprechende Geschwindigkeit auswäh- richtigen Position.
 • Seite 11 Επίλυση προβλημάτων, Οδηγός μπλέντερ και Οδηγός για επιπρόσθετες λειτουργίες Επίλυση προβλημάτων Ένδειξη Αιτία Αντιμετώπιση Το μπλέντερ δεν απενερ- Τα εξαρτήματα δεν έχουν τοποθετηθεί Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν γοποιείται. σωστά. τοποθετηθεί σωστά. Ο επιλογέας ταχύτητας δεν βρίσκεται στη Επιλέξτε την κατάλληλη ταχύτητα. Για να σωστή θέση. χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία PULSE (ΑΝΑ- ΚΙΝΗΣΗ), βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας ταχύ- τητας βρίσκεται στη θέση PULSE. Η κανάτα έχει γεμίσει τελείως. Αδειάστε την κανάτα ώστε να μην υπερβαίνει το...
 • Seite 12 Problemen oplossen, instructies voor de blender en voor de extra functies Problemen oplossen NL F Probleem Oorzaak Oplossing De blender kan niet De onderdelen zitten niet goed vast. Controleer of alle onderdelen naar behoren worden ingeschakeld. zijn vergrendeld. De snelheidsregelaar staat niet in de juiste Kies de juiste snelheid.
 • Seite 13 Gestion des pannes, Guide de mixage et Guide des fonctions supplémentaires Gestion des pannes NL F PROBLEME Cause Solution Le blender Les éléments ne sont pas correctement S'assurer que les différents éléments du blen- ne fonctionne pas. assemblés. der soient correctement assemblés. Le sélecteur de vitesse n'est pas dans la Sélectionner la vitesse appropriée.
 • Seite 14 Entsorgung / Απόρριψη / Verwijdering / Mise au rebut Entsorgung Altgerät negative Folgen für Umwelt und Verpackungsmaterialien Gesundheit vermieden werden. Detail- Die Verpackungsmaterialien sind um- Das Symbol an Produkt oder lierte Informationen zum Recyceln weltfreundlich und wiederverwertbar. Verpackung weist darauf hin, dass das des Produkts bietet die Gemeinde, die Die Kunststoffteile tragen Kennzeich- Produkt nicht mit dem normalen Haus-...
 • Seite 15: Gb Instruction Book

  Components A. Jug B. Spout C. Lid with fi ller hole D. Measuring cup E. Blade assembly, detachable F. Motor housing G. Speed selector and PULSE button H. Cord storage device (underside of appliance) I. Non-slip feet J. Filter* K. Filter lock* L.
 • Seite 16 Safety advice Read the following instruction care- • If the appliance or the supply cord • Do not exceed the maximum filling fully before using the appliance for is damaged, it must be replaced by volume as indicated on the appli- the first time. the manufacturer, its service agent ances. • This appliance is not intended for or similarly qualified person, in or- • Never process hot liquids (max 90 degrees).
 • Seite 17 Getting started 1. Before using the blender for the 2. Place the blender on a fl at surface 3. Close the lid and (A) insert the fi rst time, wash all parts except for and lock the jug into position on measuring cup in the fi ller hole and the motor housing.
 • Seite 18 Cleaning and care 1. Quick cleaning: Pour warm water 2. Thorough cleaning: Turn the 3. Remove the lid and jug. Turn the into the jug, add a few drops of blender off and unplug the power blade assembly counter-clockwise detergent. Mix water and deter- cord. Wipe the motor housing with and remove it by using the measur- gent by pushing the PULSE button...
 • Seite 19 Troubleshooting, Blending guide and Additional features guide Troubleshooting Symptom Cause Solution The blender does not Components are not fixed properly. Check if all the components are properly switch on. locked into position. The speed selector is not on the right posi- Choose the appropriate speed.
 • Seite 20 Disposal Disposal Old appliance will help prevent potential negative Packaging materials consequences for the environment The packaging materials are environ- The symbol on the product or on and human health, which could other- mentally friendly and can be recycled. its packaging indicates that this prod- wise be caused by inappropriate waste The plastic components are identified uct may not be treated as household...
 • Seite 21: Vor Der Ersten Inbetriebnahme Des Geräts Lesen Sie Bitte Die Sicherheitshinweise Auf Seite 4. Garantieabschnitt

  822 949 385_Elux_Guarantee_small_CEE.book Seite 3 Donnerstag, 9. Juli 2009 6:44 18 D Deutschland Garantiebedingungen für Raumpflege-/Kleingeräte Der Endabnehmer dieses Gerätes (Verbraucher) hat bei einem Kauf dieses Gerätes von einem Unternehmer (Händler) in Deutschland im Rahmen der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf gesetzliche Rechte, die durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden.
 • Seite 22: Ενότητα «Εγγύηση

  � Hellas ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÅÃÃ'ÇÓÇÓ' Ç Ôï ðéóôïðïéçôéêü áõôü äåí âëÜðôåé ôá äéêáéþìáôá ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ Ïäçãßá î 1999/44/EC êáé ôçí ÅëëçíéêÞ íïìïèåóßá ãéá ôá ïðïßá ï ÊáôáíáëùôÞò åßíáé êáé ðáñáìÝíåé Ó êÜôï÷ïò. Þ Å ÄéÜñêåéá êáé üñïé éó÷ýïò ôçò åããýçóçò á...
 • Seite 23 Ç ðáñïýóá Åããýçóç äåí åðåêôåßíåôáé óôéò óõóêåõÝò ðïõ ðùëïýíôáé Þ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé óå ìßá îÝíç ÷þñá. Óõíåðþò, óå ðåñßðôùóç ðïõ êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò åããýçóçò ãßíåé ìéá ôå÷íéêÞ åðÝìâáóç Þ åðéóêåõÞ áðü ôï ðñïóùðéêü ôùí ôìçìÜôùí Ôå÷íéêÞò ÅîõðçñÝôçóçò Þ ôùí ÅîïõóéïäïôçìÝíùí ÊÝíôñùí Ôå÷íéêÞò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò åôáéñåßáò ìáò, êáôüðéí áéôÞóåùò...
 • Seite 24: Garantievoorwaarden

  822 949 385_Elux_Guarantee_small_CEE.book Seite 8 Donnerstag, 9. Juli 2009 6:44 18 � Nederland Garantievoorwaarden Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
 • Seite 25 822 949 385_Elux_Guarantee_small_CEE.book Seite 9 Donnerstag, 9. Juli 2009 6:44 18 10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten. 11.
 • Seite 26: Garantieabschnitt Österreich

  822 949 385_Elux_Guarantee_small_CEE.book Seite 4 Donnerstag, 9. Juli 2009 6:44 18 A Österreich Garantiebedingungen für Raumpflege-/Kleingeräte Der Endabnehmer dieses Gerätes (Verbraucher) hat bei einem Kauf dieses Gerätes von einem Unternehmer (Händler) in Österreich im Rahmen der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf gesetzliche Rechte, die durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden.
 • Seite 27: België Waarborgvoorwaarden

  822 949 385_Elux_Guarantee_small_CEE.book Seite 10 Donnerstag, 9. Juli 2009 6:44 18 B België / Belgique België Waarborgvoorwaarden Onze toestellen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze klantendienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de waarborgtermijn.
 • Seite 28: Belgique

  822 949 385_Elux_Guarantee_small_CEE.book Seite 11 Donnerstag, 9. Juli 2009 6:44 18 Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het toestel voldoet aan de technische voorwaarden (o.a.
 • Seite 29 822 949 385_Elux_Guarantee_small_CEE.book Seite 12 Donnerstag, 9. Juli 2009 6:44 18 9. Ne sont pas couvertes par la garantie, les défectuosités qui proviennent de réparations ou d’inter- ventions pratiquées par des personnes non qualifiées ou incompétentes, ou qui ont pour cause l’adjonction d’accessoires ou de pièces de rechange non d’origine.
 • Seite 30 ELX12757_IFU_Beethoven_Blender_AEG_5lang.indd 30 2009-10-27 15:22:05...
 • Seite 31 ELX12757_IFU_Beethoven_Blender_AEG_5lang.indd 31 2009-10-27 15:22:05...
 • Seite 32 Printed on recycled paper Electrolux Hausgeräte Vertriebs GmbH Fürther Strasse 246 D-90429 Nürnberg Germany 3483ASB4xx02011009 Share more of our thinking at www.electrolux.com ELX12757_IFU_Beethoven_Blender_AEG_5lang.indd 32 2009-10-27 15:22:05...