Herunterladen Diese Seite drucken

AEG Electrolux A 65270 GA Benutzerinformation

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
A 65270 GA
Gebruiksaanwijzing
Vriezer
User manual
Freezer
Notice d'utilisation
Congélateur
Benutzerinformation
Gefriergerät

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für AEG Electrolux A 65270 GA

 • Seite 1 A 65270 GA Gebruiksaanwijzing Vriezer User manual Freezer Notice d'utilisation Congélateur Benutzerinformation Gefriergerät...
 • Seite 2: Inhaltsverzeichnis

  Inhoud Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit. Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen.
 • Seite 3: Veiligheid Van Kinderen En Kwetsbare Mensen

  Veiligheidsinformatie het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
 • Seite 4: Dagelijks Gebruik

  Veiligheidsinformatie • Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken. WAARSCHUWING! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen uitsluitend vervangen worden door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
 • Seite 5: Installatie

  Bedieningspaneel Installatie Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd. • Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft.
 • Seite 6: Inschakelen

  Bedieningspaneel Alarmlampje FROSTMATIC controlelampje FROSTMATIC toets Alarm reset toets Controlelampje Thermostaatknop Inschakelen Steek de stekker in het stopcontact. Draai de thermostaatknop met de klok mee op een gemiddelde stand, er klinkt een ge- luidssignaal. Het controlelampje gaat branden. Als de temperatuur in het apparaat te hoog is, gaat het alarmlampje knipperen en klinkt er een alarmsignaal.
 • Seite 7: Alarm Hoge Temperatuur

  Het eerste gebruik De functie FROSTMATIC stopt automatisch na ongeveer 52 uur. Als de FROSTMATIC -functie is ingeschakeld, mag de temperatuurinstelling niet worden gewijzigd. Alarm hoge temperatuur Een stijging van de temperatuur in de vriezer (bijvoorbeeld doordat de stroom is uitgevallen of doordat de deur open staat) wordt aangegeven door: •...
 • Seite 8: Invriesagenda

  Handige aanwijzingen en tips Invriesagenda De symbolen geven verschillende soorten ingevroren levensmiddelen aan. De cijfers geven de bewaartijd in maanden aan voor de bijbehorende ingevroren levens- middelen. Of de hoogste of laagste waarde van de aangegeven bewaartijd van toepassing is, hangt af van de kwaliteit van het voedsel en eventuele bereiding voordat het werd ingevroren.
 • Seite 9: Tips Voor Het Bewaren Van Ingevroren Voedsel

  Onderhoud en reiniging Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient u: • er zich van te verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen; •...
 • Seite 10: Het Ontdooien Van De Vriezer

  Problemen oplossen Het ontdooien van de vriezer Het vriesvak van dit model is een "no-frost"-type. Dit betekent dat zich in het vriesvak geen ijs vormt als deze in bedrijf is, noch tegen de wanden noch op de levensmiddelen. Het voorkomen van ijsvorming wordt gerealiseerd door een continue circulatie van koude lucht in het vak, die aangedreven wordt door een automatisch geregelde ventilator.
 • Seite 11: De Deur Sluiten

  Problemen oplossen Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing De deur is te vaak open gedaan. Laat de deur niet langer open staan dan noodzakelijk. De temperatuur van het voedsel Laat het voedsel afkoelen tot ka- is te hoog. mertemperatuur voordat u het conserveert.
 • Seite 12: Technische Gegevens

  Technische gegevens Om te voorkomen dat het water over- stroomt uit de bak, afdrogen met een spons. Het ontdooiproces is afgelopen als er geen water meer uit de slang druppelt. Dit kan wel enkele uren duren als het probleem al langer bestond. Zet het apparaat weer op zijn oorspron- kelijke plaats.
 • Seite 13: Plaats

  Montage Plaats Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht enz., vandaan worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat lucht vrij kan circuleren aan de achterkant van het meubel. Als het apparaat onder een hangend keukenkastje wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van het meubel en het wandkastje minstens 100 mm bedragen om optimale presta- ties te garanderen.
 • Seite 14: Afstandsstukken Achterkant

  Montage aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwali- ficeerd elektricien. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als bovenstaande veiligheidsvoorschrif- ten niet opgevolgd worden. Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen. Afstandsstukken achterkant In het apparaat vindt u twee afstandsstukken die geplaatst moeten worden zoals aangege- ven in de afbeelding.
 • Seite 15 Montage Verwijder het onderste scharnier (A) door de bevestigingsschroeven los te draaien. Verwijder de deur. Draai de pen (f) van het onderste schar- nier los en monteer hem op de andere kant. Draai de pen van het bovenste scharnier los en monteer hem op de andere kant. Monteer de deur op het bovenste schar- nier.
 • Seite 16: Het Milieu

  Het milieu Het milieu Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking.
 • Seite 17: Safety Information

  Contents Thank you for choosing one of our high-quality products. To ensure optimal and regular performance of your appliance please read this instruction manual carefully. It will enable you to navigate all processes perfectly and most efficiently. To refer to this manual any time you need to, we recommend you to keep it in a safe place.
 • Seite 18: Children And Vulnerable People Safety

  Safety information Children and vulnerable people safety • This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
 • Seite 19: Daily Use

  Safety information • This appliance is heavy. Care should be taken when moving it. • Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/ wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns. •...
 • Seite 20: Control Panel

  Control panel Environment Protection This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your local authorities.
 • Seite 21: Frostmatic Function

  First use A medium setting is generally the most suitable. The exact setting should be chosen keeping in mind that the temperature inside the ap- pliance depends on: • room temperature • how often the door is opened • the quantity of food stored •...
 • Seite 22: Storage Of Frozen Food

  Helpful Hints and Tips To freeze fresh food activate the FROSTMATIC function at least 24 hours before placing the food to be frozen in the freezer compartment. Place the fresh food to be frozen in the two top compartments. The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating plate , a label located on the inside of the appliance.
 • Seite 23: Hints For Storage Of Frozen Food

  Care and cleaning • wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are airtight; • do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter; •...
 • Seite 24: Defrosting Of The Freezer

  What to do if… After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply. Defrosting of the freezer The freezer compartment of this model, on the other hand, is a "no frost" type. This means that there is no buildup of frost when it is in operation, neither on the internal walls nor on the foods.
 • Seite 25: Closing The Door

  What to do if… Problem Possible cause Solution The door has been opened too Do not keep the door open longer frequently. than necessary. The product temperature is too Let the product temperature de- high. crease to room temperature be- fore storage.
 • Seite 26: Technical Data

  Technical data To prevent the water overflowing from the drip tray dry with a sponge. The defrosting process ends when the water stops dripping. It may take several hours if the problem started long before. Move the appliance to the original po- sition.
 • Seite 27: Location

  Installation Location The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least 100 mm .
 • Seite 28: Rear Spacers

  Installation This appliance complies with the E.E.C. Directives. Rear spacers Inside the appliance you find two spacers which must be fitted as shown in the figure. Slacken the screws and insert the spacer under the screw head, then retighten the screws. Door reversibility WARNING! Before carrying out any operations, remove the plug from the power socket.
 • Seite 29: Environmental Concerns

  Environmental concerns Unscrew the pin of the upper hinge and install it on the opposite side. Install the door in the upper hinge. Install the ventilation grille, clipping it into place. Unscrew the handle. Remove the plug with a punch. Install the handle and the plug on opposite side.
 • Seite 30 Sommaire Nous vous remercions d’avoir choisi l’un de nos produits de qualité. Afin de garantir une performance optimale et constante de votre appareil, veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation. Il vous permettra d’utiliser correctement et efficacement toutes les fonctions de l’appareil. Nous vous recommandons de conserver cette notice à...
 • Seite 31: Sécurité Des Enfants Et Des Personnes Vulnérables

  Consignes de sécurité Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect de ces instructions. Sécurité des enfants et des personnes vulnérables •...
 • Seite 32: Utilisation Quotidienne

  Consignes de sécurité • Il est dangereux de modifier les caractéristiques de l'appareil ou l'appareil. Un cordon d'alimentation endommagé peut être la cause de courts-circuits, d'incendies et/ou de décharges électriques. AVERTISSEMENT Les composants électriques (cordon d'alimentation, prise, compresseur) doivent être rem- placés par un technicien d'entretien agréé...
 • Seite 33: Installation

  Bandeau de commande Installation Avant de procéder au branchement électrique, respectez scrupuleusement les instructions fournies dans cette notice. • Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages constatés.
 • Seite 34: Mise En Fonctionnement

  Bandeau de commande Voyant FROSTMATIC Touche FROSTMATIC Touche Arrêt alarme Voyant Dispositif de réglage de température Mise en fonctionnement Branchez l'appareil à une prise murale. Tournez le dispositif de réglage de température dans le sens des aiguilles d'une montre sur une position médiane : un signal sonore retentit.
 • Seite 35: Alarme Haute Température

  Première utilisation La fonction FROSTMATIC est enclenchée pour une période d'environ 52 heures avec retour automatique en régime conservation à l'issue de ce laps de temps. Si la fonction FROSTMATIC est activée, la température ne peut pas être modifiée. Alarme haute température Une augmentation de la température dans le compartiment congélateur (par exemple à...
 • Seite 36: Guide De Congélation

  Conseils Guide de congélation Les symboles indiquent différents types d'aliments congelés. Les numéros indiquent les temps de conservation en mois correspondant aux différents types d'aliments congelés. La validité du temps de stockage maximum ou minimum indiqué dépend de la qualité des aliments et de leur traitement avant la congélation. La décongélation Les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés dans le compartiment réfrigé- rateur ou à...
 • Seite 37: Conseils Pour La Conservation Des Produits Surgelés Et Congelés Du Commerce

  Entretien et nettoyage Conseils pour la conservation des produits surgelés et congelés du commerce Pour une bonne conservation des produits surgelés et congelés, vous devez : • vous assurer qu'ils ont bien été conservés au magasin ; • prévoir un temps réduit au minimum pour leur transport du magasin d'alimentation à votre domicile ;...
 • Seite 38: En Cas D'absence Prolongée Ou De Non

  En cas d'anomalie de fonctionnement L'absence de givre est due à la circulation continuelle de l'air froid à l'intérieur du com- partiment, sous l'impulsion d'un ventilateur à commande automatique. En cas d'absence prolongée ou de non-utilisation Prenez les précautions suivantes : •...
 • Seite 39: Fermeture De La Porte

  En cas d'anomalie de fonctionnement Anomalie Cause possible Remède La porte a été ouverte trop sou- Ne laissez pas la porte ouverte vent. plus longtemps que nécessaire. La température du produit est Laissez le produit revenir à tem- trop élevée. pérature ambiante avant de le ranger dans l'appareil.
 • Seite 40: Caractéristiques Techniques

  Caractéristiques techniques Après environ 20 minutes, contrôlez que le flexible d'évacuation à l'arrière de l'appareil débouche bien dans le bac collecteur. Pour empêcher l'eau de déborder du bac collecteur, essuyez-la avec une éponge. Le dégivrage se termine lorsque l'eau ar- rête de couler.
 • Seite 41: Emplacement

  Installation Emplacement L'appareil doit être installé à bonne distance de toute source de chaleur telle que radiateurs, chauffe-eau, lumière directe du soleil etc. Assu- rez-vous que l'air circule librement à l'arrière de l'appareil. Pour garantir un rendement optimum si l'appareil est installé sous un élément suspendu, la distance entre le haut de l'appareil et l'élément suspendu doit être de 100 mm minimum.
 • Seite 42: Entretoises Arrière

  Installation Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident suite au non-respect des consi- gnes de sécurité sus-mentionnées. Cet appareil est conforme aux directives communautaires. Entretoises arrière Vous trouverez deux entretoises jointes à l'ap- pareil qui doivent être installées comme indi- qué...
 • Seite 43: En Matière De Sauvegarde De L'environnement

  En matière de sauvegarde de l'environnement Dévissez la goupille de la charnière su- périeure et montez-la sur le côté opposé. Installez la porte dans la charnière su- périeure. Installez la grille de ventilation en l'en- clenchant en position. Dévissez la poignée. Retirez le cache avec une pointe.
 • Seite 44: Sicherheitshinweise

  Inhalt Danke, dass Sie sich für eines unserer hochqualitativen Produkte entschieden haben. Lesen Sie für eine optimale und gleichmäßige Leistung Ihres Gerätes diese Benutzerinformation bitte sorgfältig durch. Sie wird Ihnen helfen, alle Vorgänge perfekt und äußerst effizient zu steuern. Damit Sie diese Benutzerinformation bei Bedarf stets zur Hand haben, empfehlen wir Ihnen, sie an einem sicheren Ort aufzubewahren.
 • Seite 45: Sicherheitshinweis

  Sicherheitshinweise Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichts- maßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist. Sicherheitshinweis • Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fä- higkeiten und deren Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Ge-...
 • Seite 46: Täglicher Gebrauch

  Sicherheitshinweise • Änderungen der Spezifikationen und am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und Feuer verursachen und/oder zu Stromschlägen führen. WARNUNG! Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker, Kompressor) dürfen nur vom Kundendienst oder einer kompetenten Fachkraft ausgewechselt werden. 1. Das Netzkabel darf nicht verlängert werden. 2.
 • Seite 47: Inbetriebnahme

  Bedienblende Inbetriebnahme Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte. • Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Neh- men Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es erworben haben.
 • Seite 48: Einschalten Des Geräts

  Bedienblende Alarmleuchte FROSTMATIC-Anzeige FROSTMATIC -Taste Taste zum Rücksetzen des Alarms Kontrolllampe Temperaturregler Einschalten des Geräts Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose. Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung, es ertönt ein Signalton. Die Kontrolllampe leuchtet auf. Wenn die Temperatur im Innern des Gerätes zu hoch ist, leuchtet die Alarmleuchte auf und es ertönt ein Signalton.
 • Seite 49: Temperaturwarnung

  Erste Inbetriebnahme Die FROSTMATIC -Funktion schaltet sich automatisch nach etwa 52 Stunden aus. Wenn die FROSTMATIC -Funktion eingeschaltet ist, lässt sich die Temperatureinstellung nicht ändern. Temperaturwarnung Ein Anstieg der Temperatur in Gefrierraum (zum Beispiel aufgrund eines früheren Strom- ausfalls oder einer geöffneten Gerätetür) wird wie folgt angezeigt: •...
 • Seite 50: Gefrierkalender

  Hilfreiche Hinweise und Tipps Gefrierkalender Die Symbole zeigen verschiedene Arten gefrorener Lebensmittel an. Die Zahlen geben die Lagerzeiten in Monaten für die entsprechenden Arten gefrorener Lebensmittel an. Es hängt von der Qualität der Lebensmittel und ihrer Behandlung vor dem Einfrieren ab, ob der obere oder der untere Wert für die angezeigte Lagerzeit gilt. Auftauen Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der Verwendung je nach der zur Verfügung stehenden Zeit im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
 • Seite 51: Hinweise Zur Lagerung Gefrorener Produkte

  Reinigung und Pflege Hinweise zur Lagerung gefrorener Produkte So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Ihrem Gerät: • prüfen Sie sorgfältig, dass die im Handel erworbenen gefrorenen Lebensmittel sachge- recht gelagert wurden; • achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der kürzest möglichen Zeit in Ihren Gefrierschrank zu bringen;...
 • Seite 52: Abtauen Des Gefrierschranks

  Was tun, wenn … Abtauen des Gefrierschranks Das Gefrierfach dieses Modells ist vom Typ "No Frost". Dies bedeutet, dass es während des Betriebs weder an den Innenwänden noch auf den Lebensmitteln zu Frostbildung kommt. Die Bildung von Frost wird durch die ständig zirkulierende Kaltluft in diesem Fach verhin- dert;...
 • Seite 53: Schließen Sie Die Tür

  Was tun, wenn … Störung Mögliche Ursache Abhilfe Der Kompressor arbeitet Die Temperatur ist nicht richtig Stellen Sie eine höhere Tempera- ständig. eingestellt. tur ein. Die Tür ist nicht richtig geschlos- Siehe hierzu "Schließen der Tür". sen. Die Tür wurde zu häufig geöff- Lassen Sie die Tür nicht länger als net.
 • Seite 54: Technische Daten

  Technische Daten Nehmen Sie alle Lebensmittel aus dem Gefriergerät und legen Sie sie an einen kühlen Ort. Rücken Sie das Gerät weit von der Wand weg. Lassen Sie die Tür offen. Nach etwa 20 Minuten beginnt Wasser aus der Ablaufleitung auf der Rückseite des Kühlgeräts in die Tropfwanne zu tropfen.
 • Seite 55: Standort

  Gerät aufstellen Standort Das Gerät sollte möglichst weit entfernt von Wär- mequellen wie Heizungen, Boilern oder direktem Sonnenlicht usw. aufgestellt werden. Die Luft muss frei auf der Geräterückseite zirkulieren kön- nen. Damit das Gerät die optimale Leistung brin- gen kann, wenn es unter einem Oberschrank in- stalliert wird, muss der Mindestabstand zwischen der Geräteoberseite und dem Oberschrank min- destens 100 mm betragen.
 • Seite 56: Distanzstücke Hinten

  Gerät aufstellen sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden und fragen Sie dafür einen qualifizierten Elektriker. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen. Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien. Distanzstücke hinten Sie finden im Gerät zwei Distanzstücke, die wie in der Abbildung gezeigt angebracht wer-...
 • Seite 57 Gerät aufstellen Bauen Sie das untere Scharnier (A) aus, indem Sie die Befestigungsschrauben lösen. Entfernen Sie die Tür. Lösen Sie den Stift (f) des unteren Schar- niers und bringen Sie ihn auf der gegen- über liegenden Seite an. Lösen Sie den Stift des oberen Scharniers und bringen Sie ihn auf der gegenüber liegenden Seite an.
 • Seite 58: Hinweise Zum Umweltschutz

  Hinweise zum Umweltschutz Hinweise zum Umweltschutz Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.
 • Seite 60 www.electrolux.com U kan toebehoren, verbruiksprodukten en onderdelen bestellen via onze webwinkel op: www.aeg-electrolux.be Vous pouvez commander des accessoires, consommables et pièces détachées via notre magasin online sur: www.aeg-electrolux.be Benötigen Sie Zubehör, Verbrauchsmaterial und Ersatzteile? Dann besuchen Sie bitte unseren Onlineshop unter: www.aeg-electrolux.de www.aeg-electrolux.lu...