Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Beko BEKOMAT 13 Installationanleitung Und Betriebsanleitung Seite 19

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für BEKOMAT 13:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Pavojus!
Suslėgtas oras!
Sunkaus sužalojimo ar mirties rizika per kontaktą su greitai ar staiga išeinančiu suslėgtu oru ar per
sprogias įrangos sudedamąsias dalis ar neapsaugotus įrangos komponentus.
Priemonės:
• Neviršykite maksimalaus darbinio slėgio (žr. tipo plokštę)!
• Techninės priežiūros priemonių imkitės tik tada, kai sistema yra beslėgė.
• Naudokite tik slėgiui atsparią montavimo medžiagą.
• Tiekimo vamzdis turi būti tvirtai sutvirtintas. Išmetamasis vamzdis: trumpa slėgio žarna, sutvirtinta į slėgiui atsparų vamzdį.
• Įsitikinkite, kad žmonių ar daiktų nenublokš kondensatas ar išeinantis suslėgtas oras.
Įspėjimas!
Taikymo sutrikimai!
Esant netinkamam montavimui ir nepakankamai priežiūrai, BEKOMAT gali blogai veikti.
Kondensatas, kuris nėra išleidžiamas, gali pakenkti įrangai ir gamybos procesams.
Priemonės:
• Patikimas kondensato išmetimas tiesiogiai optimizuoja suslėgto oro kokybę.
• Jis yra būtinas, siekiant išvengti žalos ir gedimų.
• Atitikti nuostatas dėl tinkamo naudojimo ir BEKOMAT veikimo parametrus, ryšium su taikymo atveju (žr. skyrių „Tinkamas
naudojimas").
• Griežtai laikytis montavimo ir naudojimo patarimų, pateiktų šiose instrukcijose.
• Reguliariais intervalais atlikti BEKOMAT priežiūrą ir tikrinimą, vadovaujantis šių naudojimo instrukcijų patarimais.
Pastaba:
Būtina laikytis visų čia išvardintų pavojaus pranešimų ir įspėjimų.
Taip pat prašome laikytis visų nuostatų ir pastabų dėl darbų saugos ir gaisrų prevencijos atitinkamoje montavimo vietoje.
Iš principo naudokite tik tinkamus ir atitinkamus įrankius bei tinkamos būklės medžiagas.
Nenaudokite agresyvių valiklių ir netinkamų prietaisų, tokių kaip aukšto slėgio valikliai.
Atkreipkite dėmesį, kad kondensatų sudėtyje gali būti agresyvių ar kenksmingų komponentų. Todėl reikėtų vengti kontakto su
oda.
Kondensatui yra taikomas privalomas atliekų šalinimas ir jis turi būti surenkamas tinkamuose konteineriuose bei tinkamai
pašalinamas ar apdorojamas.
BEKOMAT 13, 13 CO, 13 CO PN25, 13 CO PN40
Montavimas
19

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Bekomat 13 co pn40Bekomat 13 co pn25

Inhaltsverzeichnis