Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Veiligheidsinstructies - Conrad 1232059 Bedienungsanleitung

1d barcode-scanner
Inhaltsverzeichnis

Werbung

1D-barcodelezer
Bestelnr. 1232059
Bedoeld gebruik
Gebruik de barcodescanner voor het snel en betrouwbaar aflezen van gangbare streepjescodes,
zoals bijv. UPC of EAN. De gescande codes kunnen direct met behulp van de aangesloten
computer in documenten en formulieren ingevoegd worden. De barcodescanner is ideaal voor
gebruik in winkels, magazijnen of bureaus.
In verband met veiligheid en normering (CE) zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit
product toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor
beschreven, kan het product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een
gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok
enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door en gooi hem niet weg. Het product mag
alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter beschikking worden gesteld.
Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle vermelde
bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten
voorbehouden.
Leveringsomvang
• Barcodescanner
• USB-kabel
• Snelstartgids
• Gebruiksaanwijzing
Verklaring van tekens
Een bliksemschicht in een driehoek waarschuwt voor een elektrische schok of een
veiligheidsbeperking van elektrische onderdelen in het apparaat.
Een uitroepteken in een driehoek wijst op belangrijke instructies in deze
gebruiksaanwijzing die absoluut opgevolgd dienen te worden.
Het "hand"-symbool ziet u, wanneer u bijzondere tips en aanwijzingen voor de
bediening zult verkrijgen.

Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de
veiligheidsinstructies. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen
voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd,
kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane
schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt in dergelijke
gevallen de garantie.
a) Personen / Product
• Het product mag uitsluitend in gesloten ruimten worden gebruikt, dus niet in
de open lucht. Contact met vocht, bijv. in de badkamer, moet absoluut worden
voorkomen.
• Let op, LED-licht:
- Kijk niet in de led-lichtstraal!
- Kijk niet direct en ook niet met optische instrumenten!
• Het apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
• Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal
worden voor spelende kinderen.
• Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke
schokken, hoge luchtvochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en
oplosmiddelen.
• Zet het product niet onder mechanische druk.
• Als het niet langer mogelijk is het apparaat veilig te bedienen, stel het dan buiten
bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening
kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product:
- zichtbaar is beschadigd,
- niet langer op juiste wijze werkt,
- tijdens lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
- onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde druk.
• Behandel het apparaat met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van een
beperkte hoogte kan het product beschadigen.
• Neem alstublieft ook de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen van alle andere
apparaten in acht die met het product zijn verbonden.
b) Diversen
• Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het
aansluiten van het apparaat.
Versie 10/14
• Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door
een expert of in een daartoe bevoegde winkel.
• Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord,
neem dan contact op met onze technische dienst of ander technisch personeel.
Bedieningselementen
2
3
4
5
1 LED-controlelampje
2 Leeseenheid
3 Sluiter
Ingebruikname
• Volg voordat u de barcodescanner in gebruik neemt, de aanwijzingen over de
scannerinstellingen op die te vinden zijn in het hoofdstuk "Instellingen".
• Sluit de USB-stekker (5) aan op een USB-poort van uw computer.
Om de USB-kabel los te koppelen van de barcodescanner moet u een dun voorwerp,
bijv. een verbogen paperclip, in het kleine gaatje boven de aansluiting steken en
tegelijkertijd de USB-kabel uit de bus trekken.
• Open in uw PC een document waarin de streepjescode ingelezen moet worden. De barcode
wordt daar ingevoegd waar de cursor knippert.
• Plaats de leeseenheid (2) van de barcodescanner op voldoende afstand van en onder een
kleine hoek met de te lezen barcode. Afhankelijk van de grootte en de specificatie van de
barcode moet de afstand tussen afleeseenheid en barcode telkens aangepast worden.
Bekijk voor de wijze waarop de barcode moet worden ingelezen de volgende afbeeldingen.
• Druk op de sluiter (3) om de streepjescode te lezen. Bij een succesvolle leespoging
klinkt er een signaleringstoon en het LED-controlelampje (1) licht even kort groen op. De
streepjescode wordt automatisch ingelezen.
Tips & Aanwijzingen
• Let erop dat de af te lezen barcode schoon is.
• De af te lezen barcode moet volledig zichtbaar zijn.
• Houd de hand aan de afleeshoek en de afstand.
• Houd de afleeseenheid horizontaal t.o.v. de barcode.
• Controleer iedere keer als u het apparaat aanzet de instellingen om foutieve resultaten uit
te sluiten.
1
4 Handgreep
5 USB-kabel met USB-A-stekker

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis