Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Beoogd Gebruik; Veiligheidsaanwijzingen; Batterijen Plaatsen - Conrad 883551 Bedienungsanleitung

Spardose "tresor" mit digitalem münzzähler
Inhaltsverzeichnis

Werbung

O
G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
Spaarpot „Tresor"
met digitale muntteller
Bestelnr. 883551

Beoogd gebruik

De spaarpot „Tresor" met digitale muntteller en tijdaanduiding dient ervoor overzicht te houden
over het totaal van uw wisselgeld. Daarbij wordt elke munt bij de inworp geïdentificeerd en
geteld, waarbij het actuele totaalbedrag van uw spaargeld in de display wordt weergegeven.
weet u voortdurend exact hoeveel geld zich in de spaarpot bevindt.Naast het kleingeldreservoir
is er in de spaarpot „Tresor" ook een vak om daar verschillende dingen te kunnen bewaren.Het
kluisje is met een 6-cijferige code beveiligd.
Gebruik alleen euromunten.
Elk ander gebruik dan hiervoor beschreven is niet toegestaan en kan leiden tot beschadiging
van het product. Het complete product mag niet worden gewijzigd of omgebouwd!
Neem de veiligheids- en bedieningsaanwijzingen onvoorwaardelijk in acht. Lees daarom de
volledige gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u het product gebruikt.Bewaar deze
zorgvuldig voor latere vragen.

Veiligheidsaanwijzingen

Bij schade, veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwij-
zing, vervalt het recht op vrijwaring/garantie! Wij zijn niet aansprakelijk voor
gevolgschade en materiële schade of persoonlijk letsel, veroorzaakt door
onvakkundig gebruik of het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften! In
dergelijke gevallen vervalt de garantie.
Algemene veiligheidsvoorschriften
• Raadpleeg een deskundige wanneer u vragen heeft betreffende de werking of
veiligheid van het product.
• Het product is geen speelgoed, het hoort niet in de handen van kinderen.
• Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen
gevaarlijk speelgoed zijn.
• Als u dit product verkoopt of overdraagt, overhandig dan ook absoluut de gebruiks-
aanwijzing.
• Houd ook rekening met de veiligheidsaanwijzingen in de diverse hoofdstukken van
deze handleiding.
• Onderhouds-, aanpassings- en reparatiewerkzaamheden dienen uitsluitend door
vakmensen resp. in een werkplaats te worden uitgevoerd.
• Raadpleeg a.u.b. de technische klantenservice als u vragen heeft die niet in deze
gebruiksaanwijzing worden beantwoord.
Productspecifieke veiligheidsaanwijzingen
• Het product niet aan zware mechanische belasting blootstellen.
• Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen, sterke trillingen, vocht of
zware mechanische belastingen.
• Als een veilige werking niet meer mogelijk is, gebruik het apparaat dan niet meer
en bescherm het tegen onbedoeld gebruik.
Veiligheidsaanwijzingen batterijen
• Let bij het plaatsen van de batterijen op de juiste polariteit.
• Verwijder de batterijen als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, om bescha-
digingen door lekken te vermijden.
• Batterijen die lekken of beschadigd zijn, kunnen bij contact met de huid zuurver-
wondingen veroorzaken. Draag beschermende handschoenen bij het hanteren
van beschadigde batterijen/accu's.
• Laat batterijen/accu's niet rondslingeren, kinderen of huisdieren zouden ze kun-
nen inslikken. Raapleeg in geval van inslikken onmiddellijk een arts.
• Zorg ervoor dat batterijen of accu´s niet worden kortgesloten, gedemonteerd of in
vuur worden geworpen. Explosiegevaar!
• Gelieve het hoofdstuk „Verwijderen" te lezen voor de milieuvriendelijke afvoer van
batterijen en accu´s.

Batterijen plaatsen

www.conrad.com
1. Verwijder door gebruik van een schroevendraaier de schroef van het batterijklepje. Verwijder
het klepje.
Versie 10/14
2. Plaats drie batterijen van het type AA met inachtneming van de juiste polariteit.
3. Leg het klepje weer op het batterijvak.
4. Schroef het batterijvakklepje weer dicht.
5. De LC-display moet „00-00" weergeven.
Instellen van de tijd, datum, alarmtijd en wijziging van het
totaalbedrag
• Druk op de toetsencombinatie *en * en # om de actuele tijd in te stellen.
• Voer met de toetsen 0-9 de uren in.
• Druk op *-toets om te bevestigen.
• Voer met de toetsen 0-9 de minuten in.
• Druk op *-toets om te bevestigen.
• Voer, middels de getallen 1-7, de dag van de week in.
• Druk op *-toets om te bevestigen.
• Voer met de toetsen 0-9 de maand in.
• Druk op de *-toets om te bevestigen.
• Voer met de toetsen 0-9 de actuele datum in.
• Druk op de #-toets om te bevestigen.
• Voer met de toetsen 0-9 de uren van de alarmtijd in.
• Druk op *-toets om te bevestigen.
• Voer met de toetsen 0-9 de minuten van de alarmtijd in.
• Druk op de #-toets om te bevestigen.
Het weergegeven, bespaarde bedrag kan ook handmatig worden gewijzigd (bijv. bij het weg-
nemen van geld):
• Druk zodanig vaak op de *-toets, tot het te wijzigen getal is bereikt en deze knippert.
• Voer met de toetsen 0-9 het gewenste getal in.
• Bevestig de invoer met de *-toets.
Bevestig aan het eind de wijzigingen met de #-toets.
De display springt, na ca. 10 seconden zonder verdere invoer, automatisch weer terug naar
de tijdmodus.
Druk op de toetsencombinatie * en * en # en #, om ook direct de alarmtijd te wijzigen.
Ga daarna verder zoals boven beschreven.
Het geluid van het alarm kunt uitschakelen door het indrukken van een willekeurige toets.
Druk op de toetsencombinatie * en * en # en # en #, indien u onmiddellijk het totaalbedrag van
het gespaarde geld wilt wijzigen.
Ga daarna verder zoals boven beschreven.
Via de display kunt u informatie opvragen
In de normale modus wordt op de display de actuele tijd aangeduid.
• Om de datum te bekijken drukt u na elkaar de toetsen * * 0 in. Na ongeveer 10 seconden
schakelt de weergave automatisch terug naar de tijd.
• Om het totaalbedrag weer te geven drukt u na elkaar de toetsen * * 1 in. Na ongeveer 10
seconden schakelt de weergave automatisch terug naar de tijd.
• Om de alarmtijd weer te geven drukt u na elkaar de toetsen * * 2 in. Met de toets # kan
vervolgens de alarmfunctie worden in- of uitgeschakeld (als de alarmtijd is uitgeschakeld ver-
schijnen alleen streepjes in de display). Als ongeveer 10 seconden geen toets is ingedrukt,
schakelt de weergave automatisch terug naar de tijd.
• Mocht de ingestelde alarmtijd veranderd moeten worden, druk dan (uitgaande van de tijd-
weergave) na elkaar de toetsen * * # # in. Vervolgens knipperen de uren van de alarmtijd.
Schakel met de toets * tussen de uren en de minuten. Voer met behulp van de cijfertoetsen
de gewenste uren resp. minuten van de alarmtijd in. Bevestig de instelling met de toets #.
Vervolgens knippert zoals al bij de basisinstelling is beschreven de weergave van het
totaalbedrag. Als er niets veranderd dient te worden drukt u gewoon op de toets #. Vervol-
gens verschijnt weer de tijd in de display.
Verzeker u er van, dat het opgebouwde totaalbedrag bij het vervangen van de bat-
terijen niet wordt gewist.
• Vervang daarom de oude batterijen binnen 30 seconden door de nieuwen.
• Vervang de batterijen, zodra de aanduiding van de cijfers op de LC-display ondui-
delijker worden.
Elke druk op een toets wordt bevestigd via een pieptoon.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis